Dziennik resortowy

Dz.Urz.MSWiA.2013.55

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 lipca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 51
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1
z dnia 17 lipca 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:
§  1. W załączniku do zarządzenia Nr 4 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. Nr 1, poz. 3, z 2012 r. poz. 13 i 67 oraz z 2013 r. poz. 5) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. 1. Kierownictwo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych stanowią: Minister, Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu.

2. Sekretarz Stanu, Podsekretarze Stanu oraz Szef Gabinetu Politycznego Ministra są odpowiedzialni za realizację celów i zadań powierzonych przez Ministra i wykonują je we współdziałaniu z Dyrektorem Generalnym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz przy pomocy dyrektorów komórek organizacyjnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

3. Najwyższe kierownictwo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, w rozumieniu normy ISO 9000, stanowi Dyrektor Generalny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.";

2) w § 4:
a) w ust. 1:
- w pkt 6 uchyla się lit. a,
- w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

"9) udzielają niezbędnej pomocy Pełnomocnikowi Ministra Spraw Wewnętrznych do spraw równego traktowania w służbach mundurowych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych w zakresie realizacji zadań wynikających z zarządzenia Nr 49 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie Pełnomocnika Ministra Spraw Wewnętrznych do spraw równego traktowania w służbach mundurowych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych.",

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

"1a) Komórki organizacyjne Ministerstwa, o których mowa w ust. 1, przekazują do Biura Komunikacji Społecznej, raz na kwartał, w terminie do 10 dnia pierwszego miesiąca danego kwartału, wybrane informacje o planowanych lub prowadzonych działaniach w komórkach organizacyjnych Ministerstwa, dotyczących w szczególności:

1) kluczowych z punktu widzenia resortu spraw wewnętrznych projektów aktów prawnych;

2) raportów bądź opracowań;

3) konferencji, seminariów, spotkań;

4) ważnych przedsięwzięć lub inwestycji.

1b) Decyzje o wyborze przekazywanych informacji, o których mowa w ust. 1a, podejmuje kierownik właściwej komórki organizacyjnej Ministerstwa.";

3) § 9 otrzymuje brzmienie:

"§ 9. 1. Do zakresu działania Gabinetu Politycznego Ministra należy:

1) zapewnienie politycznej obsługi Ministra, Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu;

2) realizacja zadań, powierzonych przez Ministra, Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu, dotyczących współdziałania z organami władzy ustawodawczej, administracji rządowej i samorządu terytorialnego, partii politycznych, związków zawodowych i organizacji społecznych - wynikających z ich funkcji politycznej;

3) kreowanie w środkach masowego przekazu wizerunku Ministra, Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu, a także Ministerstwa;

4) realizacja zadań z zakresu polityki informacyjnej Rządu dotyczących działań należących do właściwości Ministra;

5) realizacja zadań w zakresie:

a) doradztwa oraz ekspertyz,

b) dokumentowania, analizowania i opiniowania istotnych procesów i wydarzeń społecznych, politycznych i ekonomicznych,

c) konsultacji dotyczących realizacji polityki określonych przez lub pozostających w kompetencji Ministra, Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu.

2. Gabinetem Politycznym Ministra kieruje Szef Gabinetu Politycznego Ministra, do zadań którego należy w szczególności zapewnienie nadzoru nad polityką informacyjną Ministra, kreowanie wizerunku Ministra oraz realizacja celów i zadań powierzonych przez Ministra we współdziałaniu z Dyrektorem Generalnym Ministerstwa oraz przy pomocy dyrektorów komórek organizacyjnych Ministerstwa.";

4) § 10 otrzymuje brzmienie:

"§ 10. Do zakresu działania Biura Ministra należy:

1) obsługa parlamentarna i rządowa Ministra, Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu;

2) prowadzenie ewidencji wniosków, odpowiedzi i decyzji administracyjnych wydanych w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;

3) prowadzenie ewidencji rad, komisji, zespołów, do których składów osobowych zostali powołani pracownicy Ministerstwa;

4) koordynacja działań z zakresu kontroli zarządczej w dziale sprawy wewnętrzne;

5) prowadzenie Kancelarii Głównej Ministerstwa;

6) prowadzenie spraw związanych z udziałem Ministra w posiedzeniach Kolegium do Spraw Służb Specjalnych;

7) zapewnienie obsługi sekretarskiej Ministra, Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu;

8) prowadzenie spraw z zakresu audytu wewnętrznego w Ministerstwie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przez audytora wewnętrznego podległego bezpośrednio Ministrowi;

9) zapewnienie obsługi organizacyjnej komitetu audytu;

10) koordynacja przygotowywania planu działalności Ministra oraz sprawozdania z wykonania tego planu;

11) obsługa organizacyjna i kancelaryjno-biurowa Pełnomocnika Ministra Spraw Wewnętrznych do spraw równego traktowania w służbach mundurowych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych.";

5) w § 14 w pkt 14 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 15 w brzmieniu:

"15) wsparcie merytoryczne Pełnomocnika Ministra Spraw Wewnętrznych do spraw równego traktowania w służbach mundurowych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych, w zakresie realizacji zadań wynikających z zarządzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 9.";

6) w § 14a:
a) uchyla się pkt 7a,
b) pkt 12 otrzymuje brzmienie:

"12) prowadzenie, w zakresie właściwości Ministra, spraw wynikających z:

a) ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa,

b) ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji,

c) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie wynalazków i wzorów użytkowych dotyczących obronności lub bezpieczeństwa Państwa.";

7) w § 18 uchyla się pkt 3;
8) w § 23 w pkt 8b lit. b i c otrzymują brzmienie:

"b) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 września 1996 r. w sprawie określenia wzoru i trybu nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Straży Granicznej oraz trybu nadawania tym jednostkom imion w zakresie sporządzania aktów nadania sztandarów i imion jednostkom organizacyjnym Straży Granicznej,

c) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 lipca 1992 r. w sprawie określenia wzoru oraz trybu nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Państwowej Straży Pożarnej w zakresie sporządzania aktów nadania sztandarów jednostkom organizacyjnym Państwowej Straży Pożarnej,";

9) po § 23 dodaje się § 23a w brzmieniu:

"§ 23a. Do zakresu działania Biura Komunikacji Społecznej należy:

1) obsługa informacyjna i prasowa Ministra, Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu oraz udzielanie informacji w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej w zakresie zapytań dziennikarzy;

2) koordynowanie działalności informacyjnej oraz kontaktów ze środkami masowego przekazu przedstawicieli Ministerstwa;

3) przygotowywanie dla Kierownictwa Ministerstwa analiz i opracowań medialnych - na polecenie Ministra lub Szefa Gabinetu Politycznego Ministra;

4) współpraca z organizacjami pozarządowymi, z zastrzeżeniem spraw pozostających w zakresie właściwości innych komórek organizacyjnych Ministerstwa;

5) zapewnienie komunikacji społecznej i informacyjnej Ministerstwa z wykorzystaniem elektronicznych narzędzi komunikacji;

6) planowanie rozwoju portali i serwisów internetowych;

7) sprawowanie bieżącego nadzoru nad funkcjonowaniem i bezpieczeństwem serwisów internetowych obsługiwanych przez aplikację CMS poprzez stałe monitorowanie realizacji umowy przez firmę świadczącą usługę utrzymania tych serwisów w sieci Internet, a także współdziałanie w tym zakresie z Departamentem Teleinformatyki;

8) zamieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa informacji, o których mowa w § 4 w ust. 1 w pkt 7;

9) prowadzenie spraw dotyczących patronatów honorowych oraz fundowania nagród Ministra;

10) udział w organizowaniu konferencji dotyczących problematyki działu administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, a także akcji promocyjnych Ministerstwa;

11) zlecanie i koordynowanie badań społecznych w zakresie niezastrzeżonym do kompetencji pozostałych komórek organizacyjnych Ministerstwa - na polecenie Ministra;

12) obsługa sekretarsko-biurowa Szefa Gabinetu Politycznego Ministra.";

10) załącznik do Regulaminu otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

MAPA PROCESÓW MSW

MAPA PROCESÓW MSW
12345678910111213
MAKROPROCESY
Bezpieczeństwo i porządek publicznyMigracjaGranica PaństwaRatownictwoZarządzanie kryzysoweOchrona ludnościSłużba zdrowia podległa Ministrowi Spraw WewnętrznychSprawy obywatelskieKrajowe systemy ewidencyjne i teleinformatyczneKoncesje-zezwolenia oraz działalność regulowanaGospodarowanie środkami publicznymiWspółpraca międzynarodowaZarządzanie MSW
Właściciel procesuMarcin Jabłoński Podsekretarz StanuPiotr Stachańczyk Sekretarz StanuPiotr Stachańczyk Sekretarz StanuStanisław Rakoczy Podsekretarz StanuStanisław Rakoczy Podsekretarz StanuStanisław Rakoczy Podsekretarz StanuStanisław Rakoczy Podsekretarz StanuRafał Magryś Podsekretarz StanuRafał Magryś Podsekretarz StanuStanisław Rakoczy Podsekretarz StanuMarcin Jabłoński Podsekretarz StanuPiotr Stachańczyk Sekretarz StanuWojciech Kijowski Dyrektor Generalny
1Procesy operacyjneLegislacjaDPDN, DP, DPMDPM, DP, DOiRDPM, DWMiFE, DPDRiOL, DPDRiOL, DPDRiOL, DPDZ, DPDSO, DPDEP, DSiA, DT, DN, DSODZiK, DPDB, DPDWMiFE, DPBKSiO, DP, BAF, KO
2Udział w pracach rządowych i parlamentarnychBMDN, BM, DPMDPM, BM, DOiR, DWMiFEDPM, DWMiFE, BMDRiOL, BMDRiOL, BMDRiOL, BMDZ, BMDSO, BMDEP, DSiA, DT, BMDZiK, BMDB, BMDWMiFE, BMBM, KO
3Nadzór administracyjnyDPDNDOiRDRiOLDZDSODEP, DSODZiKDBBKSiO, DP, BAF
4Komunikacja społecznaBKSDN, BKS, DPMDPM, BKS, DOiRDPM, BKS, DWMiFEDRiOL, BKSDRiOL, BKSDRiOL, BKSDZ, BKSDSO, BKSDEP, DSiA, DT, BKSDZiK, BKSDB, BKSDWMiFE, BKSBKS, BKSiO, KO
5Koordynowanie i przeprowadzanie kontroliDKSiWDN, DKSiW, DPM, BOiNDPM, DKSiW, DOiRDPM, DWMiFE, DKSiWDRiOL, DKSiWDRiOL, DKSiWDRiOL, DKSiWDZ, DKSiWDSO, DKSiWDEP, DKSiWDZiK, DKSiWDKSiWDKSiWDKSiW, BOiN, BKSiO
6Działania w stosunku do kierowników jednostek podległych i nadzorowanychBKSiOBKSiO, DNBKSiOBKSiOBKSiO, DRiOLDZDEP, BKSiODBBKSiO, DKSiW
7Kontrola zarządczaBMBM, DN, DPMBM, DPMBM, DPMBM, DRiOLBM, DRiOLBM, DRiOLBM, DZDSO, BMBM, DEPBM, KO
8Realizacja działań usprawniającychBKSiOBKSiO,BM, BAF, DKSiW, KO
9Współpraca z organizacjami pozarządowymiBKSDN, BKS, DPM, DKSiWDPM, BKS, DOiR, DKSiWDRiOL, BKSDRiOL, BKSDRiOL, BKSBKS, DEP, DSiADWMiFE, BKSBKS
10Prowadzenie rejestrów, ewidencji, oraz przetwarzanie zbiorów danychDEPDNDOiRDZDSODEP, DN, DSODZiKBAFDWMiFEBM, BKSiO, BAF, DP, DKSiW, BOIN
11Tworzenie, utrzymywanie i rozwój systemów informatycznych oraz komunikacjiDTDT, DN, DSO, DEPBAF
12Nadzór nad utrzymaniem i rozwój infrastrukturyBAFDTBAF, BKSiO, KO
13Zarządzanie potencjałem kadrowymBKSiODZBKSiO, KO
14Wykonywanie funkcji dysponenta części budżetu państwaDBDN, DPMDPM, DOiRDWMiFE, DPMDRiOLDRiOLDRiOLDZDEP, DSiA, DTDB, BAFDWMiFE, DPMBAF, KO
15Dokonywanie zakupówBAFDSiA, DT, DEP, BAFBAF, BKSiO, KO
16Zapewnienie bieżącej obsługi kierownictwaBMDWMiFEBM, BKSiO, BAF, BOIN, DKSiW, DP
17Zapewnienie obsługi komitetów i zespołówBAFDN, DPMDPM, DWMiFEDWMiFEDRiOLDRiOLDSODWMiFEBAF, BM, BKSiO, BOIN
18Diagnoza i ocena działania ministerstwaBM/ZAWBM, BKSiO, DKSiW
19Zarządzanie projektamiDSiADN, DPMDPMDSiADWMiFEBKSiO, DSiA
20Zarządzanie informacją i wiedzą wewnątrz MinisterstwaBKSDN, BKS, DPMDPM, BKS, DOiRDPM, BKS, DWMiFEDRiOL, BKSDRiOL, BKSDRiOL, BKSDZ, BKSDSO, BKSDSiA, DEP, DT, BKSDZiK, BKSBKS, DBDWMiFE, BKSBKSiO, BKS, BAF, BOIN, KO
21Gospodarowanie mieniem MSWBAFDSiA, DT, DEPBAF, KO
22Zarządzanie funduszami europejskimi pozostającymi w dyspozycji MinistraDWMiFEDWMiFE, DB, DNDWMiFE, DBDWMiFE, DBDWMiFE, DB, DSiADWMiFE, DBDWMiFE, DBDWMiFE, DB, BAF
1 Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).