Dziennik resortowy

Dz.Urz.MS.2013.209

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 maja 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 17 maja 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 24/12/BDG Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 25 i 158 oraz z 2013 r. poz. 119 i 205) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 4 w ust. 2 pkt 11 otrzymuje brzmienie:

"11) Departament Budżetu i Efektywności Finansowej - "DB";";

2) w § 16 po pkt 1a dodaje się pkt 1b-1d w brzmieniu:

"1b) wykonywanie zadań dotyczących zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w dziale administracji rządowej sprawiedliwość, w tym w szczególności:

a) monitorowanie i ocena realizacji celów strategicznych i operacyjnych,

b) opracowywanie rozwiązań służących zapewnieniu adekwatnej informacji zarządczej, ze szczególnym uwzględnieniem pomiaru skuteczności i efektywności działania;

1c) zarządzanie portfelem projektów służących realizacji celów strategicznych;

1d) współpraca z instytucjami i organizacjami międzynarodowymi w zakresie realizacji celów strategicznych;";

3) tytuł rozdziału 12 otrzymuje brzmienie:

"Rozdział 12

Departament Budżetu i Efektywności Finansowej";

4) w § 23:
a) w ust. 1:
wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Do zakresu zadań Departamentu Budżetu i Efektywności Finansowej należy:",

uchyla się pkt 4,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W strukturze Departamentu Budżetu i Efektywności Finansowej funkcjonuje główny księgowy resortu, którego uprawnienia i obowiązki określają odrębne przepisy.";

5) w § 26 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9) koordynowanie we współpracy z Departamentem Budżetu i Efektywności Finansowej działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w sądach;".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 17 maja 2013 r.