Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2013.205

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 26 kwietnia 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 24/12/BDG Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 25 i 158 oraz z 2013 r. poz. 119) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 uchyla się ust. 2;
2) w § 6 uchyla się pkt 18;
3) w § 7 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

"7. Projekt wewnętrznego regulaminu organizacyjnego departamentu lub biura albo wewnętrznej instrukcji w sprawie szczególnych zasad i trybu postępowania z korespondencją w komórce organizacyjnej uzgadnia się z Biurem Organizacji, Finansów i Kontrolingu.";

4) po § 12 dodaje się § 12a w brzmieniu:

"§ 12a. W Ministerstwie Sprawiedliwości funkcjonuje system zarządzania jakością, w zakresie określonym w odrębnych przepisach oraz w dokumentacji systemu.";

5) w § 16:
a) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) organizowanie, koordynowanie, nadzorowanie i wykonywanie zadań z zakresu statystyki publicznej związanych z działalnością Ministra Sprawiedliwości, sądów powszechnych, sądów wojskowych oraz innych jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanych, a także notariuszy i komorników sądowych;",

b) uchyla się pkt 5;
6) w § 17 w ust. 3 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9) redagowanie i obsługa techniczna wydawania Dziennika Urzędowego Ministra Sprawiedliwości;";

7) w § 19:
a) w pkt 5 lit. e otrzymuje brzmienie:

"e) dyrektorów sądów i ich zastępców,",

b) uchyla się pkt 19;
8) w § 23 w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) opiniowanie wniosków o powołanie i odwołanie dyrektorów sądów oraz ich zastępców;";

9) w § 24 w ust. 1 uchyla się pkt 4;
10) w § 27 w ust. 1:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) prowadzenie spraw związanych z organizacją Ministerstwa Sprawiedliwości, w tym opracowywanie projektów statutu, regulaminu organizacyjnego, instrukcji kancelaryjnej i regulaminu pracy Ministerstwa Sprawiedliwości, a także opiniowanie projektów wewnętrznych regulaminów organizacyjnych departamentów i biur oraz wewnętrznych instrukcji w sprawie szczególnych zasad i trybu postępowania z korespondencją w komórkach organizacyjnych;",

b) w pkt 2 po lit. h dodaje się lit. ha w brzmieniu:

"ha) prowadzenie ewidencji upoważnień do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Skarbu Państwa - Ministerstwa Sprawiedliwości oraz innych upoważnień do wykonywania obowiązków w zakresie gospodarki finansowej Ministerstwa Sprawiedliwości,",

c) po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu:

"8a) prowadzenie ewidencji pełnomocnictw procesowych udzielonych przez Ministra Sprawiedliwości lub Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości;",

d) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

"10) koordynowanie spraw związanych z funkcjonowaniem w Ministerstwie Sprawiedliwości systemu zarządzania jakością;";

11) w § 28 w ust. 1 uchyla się pkt 4.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2013 r.