Dziennik resortowy

Dz.Urz.MG.2013.5

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI1)
z dnia 9 kwietnia 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Gospodarki

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:
§  1. W załączniku do zarządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Gospodarki (Dz. Urz. Min. Gosp. poz. 24), zwanego dalej "regulaminem", wprowadza się następujące zmiany:
1) § 24 otrzymuje brzmienie:

"§ 24. 1. Departament Funduszy Europejskich realizuje zadania wynikające z pełnienia przez ministra funkcji Instytucji Pośredniczącej w zarządzaniu Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ).

2. Departament odpowiada za programowanie, nadzorowanie przygotowania i przeprowadzenia wyboru projektów oraz zawierania umów o dofinansowanie, organizowanie naborów i wybór projektów do wsparcia oraz zawieranie umów o dofinansowanie, monitorowanie działań i projektów, zarządzanie finansowe, monitorowanie i ewaluację programów, kontrolę, pomoc techniczną oraz informację i promocję w zakresie działań w ramach PO IiŚ, za wdrażanie których jest odpowiedzialny minister.

3. Departament realizuje, jako komórka wiodąca, następujące procesy:

1) Programowanie i opiniowanie dokumentów w zakresie PO IiŚ w ramach kompetencji Ministra Gospodarki;

2) Zarządzanie PO IiŚ w ramach kompetencji Ministra Gospodarki;

3) Zarządzanie finansowe w PO IiŚ;

4) Zarządzanie środkami pomocy technicznej w PO IiŚ;

5) Monitoring, sprawozdawczość i ewaluacja PO IiŚ;

6) Kontrola realizacji PO IiŚ;

7) Wdrażanie projektów w ramach PO IiŚ.";

2) § 39 otrzymuje brzmienie:

"§ 39. 1. Departament Wdrażania Programów Operacyjnych realizuje zadania wynikające z pełnienia przez ministra funkcji Instytucji Pośredniczącej w zarządzaniu Sektorowym Programem Operacyjnym Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 (SPO-WKP) oraz Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 (PO IG) oraz Instytucji Wdrażającej dla działania 2.2 Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 (SPO-WKP) i dla działania 4.5 oraz poddziałań 6.2.2 i 6.5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 (PO IG).

2. Departament odpowiada za programowanie, nadzorowanie przygotowania i przeprowadzenia wyboru projektów oraz zawierania umów o dofinansowanie, organizowanie naborów i wybór projektów do wsparcia oraz zawieranie umów o dofinansowanie, rozliczanie wniosków beneficjenta o płatność, monitorowanie działań i projektów, zarządzanie finansowe, monitorowanie i ewaluację programów, kontrolę, pomoc techniczną oraz informację i promocję w zakresie działań w ramach SPO-WKP i PO IG, za wdrażanie których jest odpowiedzialny minister.

3. Departament, w ramach kompetencji, prowadzi sprawy związane z realizacją wsparcia finansowego inwestycji ze środków z budżetu państwa na podstawie ustawy o finansowym wspieraniu inwestycji.

4. Departament realizuje, jako komórka wiodąca, następujące procesy:

1) Programowanie i opiniowanie dokumentów w zakresie PO IG w ramach kompetencji Ministra Gospodarki;

2) Zarządzanie SPO-WKP i PO IG w ramach kompetencji Ministra Gospodarki;

3) Wdrażanie działania 4.5, poddziałań 6.2.2 i 6.5.2 oraz projektów indywidualnych i systemowych w ramach PO IG;

4) Zarządzanie finansowe w ramach SPO-WKP i PO IG;

5) Zarządzanie środkami pomocy technicznej w ramach PO IG;

6) Monitoring, sprawozdawczość i ewaluacja w ramach SPO-WKP i PO IG;

7) Kontrola realizacji SPO-WKP i PO IG.";

3) załącznik do regulaminu otrzymuje brzmienie określone w załączniku do zarządzenia.
§  2. W terminie miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia dyrektor:
1) Departamentu Funduszy Europejskich;
2) Departamentu Wdrażania Programów Operacyjnych

opracuje i przedłoży dyrektorowi generalnemu do zatwierdzenia projekt wewnętrznego regulaminu organizacyjnego.

§  3. W terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia należy opracować, zatwierdzić i wprowadzić w życie kartę procesu, wymagającą dostosowania do postanowień regulaminu.
§  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 248, poz. 1478).

ZAŁĄCZNIK

Zestawienie procesów zidentyfikowanych w Ministerstwie Gospodarki