Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSWiA.2010.2.9

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 stycznia 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 27 stycznia 2010 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Nr 33 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. Nr 8, poz. 33, z późn. zm.2)), zmienionym zarządzeniem Nr 51 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2009 r., w załączniku "Regulamin Organizacyjny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji" wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, zwanego dalej "Ministerstwem", kierują dyrektorzy samodzielnie bądź przy pomocy zastępców dyrektorów oraz naczelników wydziałów, z zastrzeżeniem ust. 1a.",

b)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Samodzielnym Wydziałem Audytu Wewnętrznego kieruje naczelnik wydziału, wobec którego przepisy Regulaminu dotyczące dyrektorów komórek organizacyjnych Ministerstwa stosuje się odpowiednio.";

2)
§ 28 otrzymuje brzmienie:

"§ 28. Do zakresu działania Biura Kadr, Szkolenia i Organizacji należy:

1) przygotowywanie wniosków do Prezesa Rady Ministrów dotyczących powoływania i odwoływania centralnych organów administracji rządowej podległych lub nadzorowanych przez Ministra;

2) prowadzenie spraw związanych z powoływaniem i odwoływaniem organów oraz kierowników jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych w zakresie jego kompetencji;

3) wykonywanie czynności związanych ze stosunkiem pracy lub służby wobec organów administracji rządowej oraz kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych;

4) prowadzenie spraw dotyczących realizacji ustawowych kompetencji dyrektora generalnego urzędu, w tym w szczególności związanych:

a) z problematyką regulaminów organizacyjnych i etatów komórek organizacyjnych Ministerstwa,

b) z opracowywaniem założeń polityki kadrowej, w tym programu zarządzania zasobami ludzkimi w Ministerstwie,

c) z prowadzeniem naboru na wolne stanowiska w korpusie służby cywilnej, w tym na wyższe stanowiska w służbie cywilnej,

d) z bieżącą obsługą kadrową członków korpusu służby cywilnej oraz innych pracowników Ministerstwa,

e) z organizowaniem służby przygotowawczej w Ministerstwie,

f) z ocenami członków korpusu służby cywilnej,

g) z rozpatrywaniem sprzeciwu od ocen okresowych członków korpusu służby cywilnej,

h) opisami i wartościowaniem stanowisk pracy,

i) ze szkoleniem i rozwojem zawodowym członków korpusu służby cywilnej oraz innych pracowników Ministerstwa,

j) z obsługą socjalną pracowników Ministerstwa,

k) z kontrolą warunków pracy, a także przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w Ministerstwie,

l) z wykonywaniem nadzoru nad komórkami organizacyjnymi Ministerstwa w zakresie prawidłowej realizacji zadań, z wyjątkiem komórek bezpośrednio nadzorowanych przez Ministra;

5) gromadzenie oraz analizowanie na polecenie Dyrektora Generalnego Ministerstwa sprawozdań, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 8, oraz innych sprawozdań okresowych przedkładanych na podstawie odrębnych poleceń Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa;

6) prowadzenie spraw związanych:

a) z wnioskami o nadanie orderów, odznaczeń państwowych i medali pracownikom i funkcjonariuszom Ministerstwa oraz organów i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych,

b) z mianowaniem na pierwszy stopień oficerski i na stopnie generalskie,

c) z pracą rzecznika dyscyplinarnego,

d) ze sprawozdawczością statystyczną oraz koordynacja prac w tym zakresie;

7) zastępstwo procesowe Ministra i Dyrektora Generalnego Ministerstwa przed sądami w sprawach wynikających ze stosunku pracy i służby;

8) przygotowywanie projektów decyzji kadrowych, w tym w postępowaniu odwoławczym dotyczącym funkcjonariuszy organów i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych;

9) prowadzenie:

a) Kancelarii Głównej Ministerstwa,

b) rejestru zarządzeń oraz decyzji Dyrektora Generalnego Ministerstwa, a także ewidencji pełnomocnictw i upoważnień udzielanych przez Dyrektora Generalnego Ministerstwa,

c) rejestru decyzji Ministra w sprawach kadrowych dotyczących funkcjonariuszy z organów i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych;

10) zapewnienie obsługi sekretarskiej Dyrektora Generalnego Ministerstwa;

11) obsługa organizacyjno-techniczna Komisji Dyscyplinarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;

12) współpraca z Szefem Służby Cywilnej w zakresie realizacji zadań służby cywilnej w Ministerstwie, w tym w sprawach związanych ze sprawozdawczością;

13) współpraca z instytucjami Unii Europejskiej w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi;

14) prowadzenie spraw związanych z obsługą systemu zarządzania jakością wg PN-EN ISO 9001:2009 w Ministerstwie.";

3)
po § 30 dodaje się § 30a w brzmieniu:

"§ 30a. Do zakresu działania Samodzielnego Wydziału Audytu Wewnętrznego należy:

1) prowadzenie spraw z zakresu audytu wewnętrznego w Ministerstwie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

2) zapewnienie obsługi organizacyjnej komitetu audytu.".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277.

2) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. z 2008 r. Nr 11, poz. 57 i Nr 15, poz. 78 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 6, Nr 3, poz. 17 i 18, Nr 10, poz. 57.