Dziennik resortowy

Dz.Urz.MSWiA.2008.2.5

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 stycznia 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 3
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 7 stycznia 2008 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Nr 7 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. Nr 5, poz. 19, z późn. zm.2)), w załączniku: "Regulamin Organizacyjny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji", w § 21 pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) udostępnianiem danych ze zbioru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) i ogólnokrajowej ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych, z wyłączeniem spraw powierzonych do realizacji Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, oraz ewidencji paszportowej na podstawie wniosków zainteresowanych podmiotów, bez możliwości udostępniania tych danych drogą teletransmisji,".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.

2) Zmiany tekstu wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. z 2006 r. Nr 10, poz. 49, Nr 13, poz. 65 i Nr 14, poz. 71 oraz z 2007 r. Nr 3, poz. 9, Nr 4, poz. 18, Nr 8, poz. 35 i 37, Nr 10, poz. 50 i Nr 11, poz. 58.