Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSWiA.2002.9.39

Akt jednorazowy
Wersja od: 21 października 2002 r.

ZARZĄDZENIE Nr 36
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 21 października 2002 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 929, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 102, poz. 1116 i Nr 154, poz. 1799 i 1800) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Nr 25 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 października 2002 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. Urz. MSWiA Nr 7, poz. 27) w załączniku "Regulamin Organizacyjny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji" § 18 otrzymuje brzmienie:

"§ 18) Do zakresu działania Departamentu Wyznań i Mniejszości Narodowych należy:

1) prowadzenie spraw:

a) z zakresu stosunków między Państwem a kościołami i związkami wyznaniowymi,

b) Funduszu Kościelnego oraz współdziałanie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w sprawach ubezpieczeń duchownych,

c) mniejszości narodowych, nie zastrzeżonych odrębnymi przepisami do kompetencji innych organów,

d) rejestru kościołów oraz związków wyznaniowych,

2) obsługa organizacyjno-techniczna:

a) komisji do spraw zwrotu mienia Kościoła Katolickiego oraz innych kościołów i związków wyznaniowych,

b) Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu i Episkopatu Polski oraz wspólnych komisji Rządu i władz innych kościołów i związków wyznaniowych,

c) Międzyresortowego Zespołu do Spraw Mniejszości Narodowych.".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.