Dziennik resortowy

Dz.Urz.MS.2013.1

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 7 stycznia 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia instrukcji kancelaryjnej Ministerstwa Sprawiedliwości i jednolitego rzeczowego wykazu akt w Ministerstwie Sprawiedliwości

Na podstawie art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698 i Nr 171, poz. 1016) oraz § 3 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1375) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 232/10/BDG Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia instrukcji kancelaryjnej Ministerstwa Sprawiedliwości i jednolitego rzeczowego wykazu akt w Ministerstwie Sprawiedliwości (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. z 2011 r. Nr 2, poz. 10 oraz z 2012 r. poz. 14) w załączniku nr 2 w tabeli wprowadza się następujące zmiany:
1) wiersz oznaczony symbolem 0912 otrzymuje brzmienie:
0912Kontrole jednostek podległych i nadzorowanychABcDot. także kontroli przeprowadzanych na zlecenie Prezesa Rady Ministrów w jednostkach innych niż podległe i nadzorowane.
2) wiersz oznaczony symbolem 5332 otrzymuje brzmienie:
5332Kierowanie i przenoszenie nieletnich do schronisk dla nieletnichB5BcWnioski o wytypowanie schroniska dla nieletnich i korespondencja

z tym związana.

3) po wierszu oznaczonym symbolem 5332 dodaje się wiersz oznaczony symbolem 5333 w brzmieniu:
5333Analizy ruchu wychowanków w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnichBE5Bc
§  2. Niezałatwione do dnia 31 grudnia 2012 r. sprawy zarejestrowane w spisie spraw objętych klasą 5332 rejestruje się ponownie w spisie spraw objętych klasą 5333.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.