Zm.: zarządzenie w sprawie trybu wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.WUG.2014.48

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 kwietnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 23
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 27 marca 2014 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie trybu wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego

Na podstawie art. 165 ust. 1 oraz art. 167 ust. 1 i 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981 oraz z 2013 r. poz. 21 i 1238) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu nr 33 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie trybu wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG z 2014 r. poz. 2) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 4 uchyla się ust. 2;
2)
w § 9 uchyla się ust. 5;
3)
w § 10 uchyla się ust. 1;
4)
w § 11 uchyla się ust. 3;
5)
w § 14:
a)
uchyla się ust. 4,
b)
w ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) pracownik inspekcyjno-techniczny kierujący grupą kontrolną podpisuje część ogólną zbiorczego protokołu, zawierającą dane, o których mowa w ust. 2 pkt 1-4 i 7, oraz przekazuje ją do podpisu przedsiębiorcy lub osobie przez niego upoważnionej;",

c)
ust. 11 otrzymuje brzmienie:

"11. Jeżeli kontrolą było objętych kilka zakładów górniczych tego samego przedsiębiorcy, przedsiębiorcy lub osobie przez niego upoważnionej doręcza się, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, część ogólną zbiorczego protokołu, zawierającą dane, o których mowa w ust. 2 pkt 1-4 i 7, a do poszczególnych zakładów górniczych przekazuje się, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, protokoły dotyczące tych zakładów.";

6)
w § 18 uchyla się ust. 2;
7)
w § 19 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Miesięczny plan dyżurów pogotowia technicznego przesyła się na trzy dni przed rozpoczęciem kolejnego miesiąca do Departamentu Górnictwa Otworowego i Wiertnictwa w WUG.";

8)
w § 21 uchyla się ust. 2;
9)
w § 37 uchyla się ust. 5;
10)
w § 38 uchyla się ust. 3;
11)
§ 39 otrzymuje brzmienie:

"§ 39. Jeżeli między zeznaniami dwóch osób przesłuchiwanych zachodzą sprzeczności, można zarządzić konfrontację tych osób. Z konfrontacji sporządza się protokół, w którym kolejno odnotowuje się zeznania obydwu konfrontowanych osób.";

12)
w § 42 uchyla się ust. 2;
13)
w § 45 uchyla się ust. 3;
14)
uchyla się § 51;
15)
po § 54 dodaje się rozdział 8a w brzmieniu:

"Rozdział 8a

Wzory

§ 54a. Wzory:

1) "Karty pracy pracownika inspekcyjno-technicznego",

2) ewidencji kontroli przeprowadzonych przez pracowników inspekcyjno-technicznych,

3) zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli,

4) upoważnienia do przeprowadzenia kontroli,

5) protokołu kontroli przeprowadzonej przez jednego lub dwóch pracowników inspekcyjno-technicznych,

6) protokołu kontroli przeprowadzonej przez grupę kontrolną,

7) druku informacji o próbnym alarmie przeciwpożarowym,

8) druku informacji o wypadku,

9) druku informacji o zgonie naturalnym,

10) druku informacji o pożarze,

11) druku informacji o zawale lub tąpnięciu,

12) druku informacji o wdarciu się wody lub kurzawki,

13) druku informacji o wyrzucie gazów lub skał,

14) druku informacji o awarii,

15) druku informacji o niebezpiecznym zdarzeniu, niewymienionym w pkt 10-14,

16) protokołu z oględzin miejsca wypadku,

17) protokołu przesłuchania poszkodowanego lub świadka w sprawie wypadku,

18) protokołu z konfrontacji poszkodowanego lub świadka w sprawie wypadku,

19) pisma przewodniego (karty tytułowej) akt badań powypadkowych,

20) dokumentów z czynności wyjaśniających, o których mowa w przepisach działu VII ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia,

21) druku informacji z nadzoru nad prowadzeniem akcji ratowniczej

- są opracowywane przez Departament Prawny w WUG, akceptowane przez Prezesa WUG, umieszczane w extranecie urzędów górniczych i podlegają obowiązkowemu stosowaniu.";

16)
uchyla się załączniki nr 1-20 do zarządzenia.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2014 r.