Zm.: zarządzenie w sprawie trybu wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników Wyższego Urzędu Górniczego. - OpenLEX

Zm.: zarządzenie w sprawie trybu wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników Wyższego Urzędu Górniczego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.WUG.2013.44

Akt jednorazowy
Wersja od: 26 listopada 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 27
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 26 listopada 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie trybu wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników Wyższego Urzędu Górniczego

Na podstawie art. 165 ust. 1 oraz art. 166 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981 oraz z 2013 r. poz. 21 i 1238) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu nr 10 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie trybu wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników Wyższego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG poz. 37, 80, 85 i 109) wprowadza się nastepujące zmiany:
1)
§ 59 i § 60 otrzymują brzmienie:

"§ 59. Komórki WUG, każda w swoim zakresie działania, sprawują, w imieniu Prezesa WUG oraz na polecenie Prezesa WUG lub Wiceprezesa WUG, nadzór nad merytoryczną działalnością dyrektorów OUG oraz dyrektora SUG.

§ 60. Nadzór nad merytoryczną działalnością dyrektorów OUG oraz dyrektora SUG jest sprawowany przez sprawdzenie prawidłowości ich działania.";

2)
uchyla się § 61;
3)
§ 62 otrzymuje brzmienie:

"§ 62. Szczegółowy zakres przedmiotowy oraz termin czynności nadzorczych określa program tych czynności, zatwierdzony przez Prezesa WUG.";

4)
w § 63 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Jeżeli czynności nadzorcze będą dokonywane w OUG lub SUG, zawiadamia się o nich dyrektora tego urzędu górniczego, podając przewidywany termin tych czynności oraz ich zakres przedmiotowy.";

5)
§ 65 otrzymuje brzmienie:

"§ 65. Pracownik komórki WUG przeprowadzającej czynności nadzorcze, zwanej dalej "nadzorującym", sporządza, w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, protokół z czynności nadzorczych, zwany dalej "protokołem", a następnie przedkłada go dyrektorowi OUG lub SUG, w którym dokonywano tych czynności, a w przypadku jego nieobecności osobie upoważnionej.".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.