Dziennik resortowy

Dz.Urz.WUG.2012.86

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 października 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 34
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 9 października 2012 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie trybu wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego

Na podstawie art. 165 ust. 1 oraz art. 167 ust. 1 i 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 11 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 3 lutego 2012 r. w sprawie trybu wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG poz. 38 i 81) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 16 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Pracownik inspekcyjno-techniczny przeprowadzający kontrolę podpisuje protokół oraz przekazuje go do podpisu przedsiębiorcy lub osobie przez niego upoważnionej. W przypadku kontroli przeprowadzonej przez grupę kontrolną:

1) pracownik inspekcyjno-techniczny kierujący grupą kontrolną podpisuje część ogólną zbiorczego protokołu, zawierającą dane, o których mowa w ust. 2 pkt 1-4 i 8, oraz przekazuje ją do podpisu przedsiębiorcy lub osobie przez niego upoważnionej;

2) pracownik inspekcyjno-techniczny przeprowadzający kontrolę podpisuje załącznik do protokołu oraz przekazuje go do podpisu osobie biorącej udział w kontroli ze strony przedsiębiorcy.";

2) w § 41 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. W przypadku wypadku śmiertelnego albo podjęcia decyzji dotyczącej przeprowadzenia konsultacji badań powypadkowych dyrektor urzędu górniczego przygotowuje rozszerzoną informację dotyczącą stanu faktycznego i przyczyn wypadku, a następnie przesyłają drogą elektroniczną do właściwego Wiceprezesa WUG, co najmniej na 3 dni przed zaplanowanym terminem konsultacji badań powypadkowych.";

3) załącznik nr 5 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
4) załącznik nr 6 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

PROTOKÓŁ Nr ............................

(oznaczenie urzędu górniczego) (miejscowość)

KONTROLI .................................................*)

Kontrolę przeprowadzono w: .......................................................................................................

(nazwa przedsiębiorcy oraz zakładu górniczego)

Skontrolowano: .......................................................................................................

(przedmiot kontroli, przebyła trasa)**)

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Kontrolę przeprowadzono w dniu(-ach): ................................................................................

Kontrolę przeprowadził(-li): ...................................................................................................

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe,

numer legitymacji służbowej, numer upoważnienia)

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Ze strony przedsiębiorcy w kontroli brali udział: .........................................................................

(imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe)

W czasie kontroli stwierdzono: ..............................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w czasie kontroli nie zostanie wszczęte postępowanie z urzędu / wszczęto postępowanie z urzędu / zostanie wszczęte postępowanie z urzędu / osoba przeprowadzająca kontrolę, upoważniona przez dyrektora urzędu górniczego, wydała decyzję na podstawie***):

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Niniejszy protokół stanowi zawiadomienie o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie (wskazanie przedmiotu) .................................... .***)

Przedsiębiorcy przysługuje prawo do zapoznania się w terminie ... dni od dnia podpisania protokołu, osobiście lub przez upoważnioną osobę, z zebranym w sprawie materiałem dowodowym, a także do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji.***)

Na podstawie art. 10 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego odstąpiono od zasady czynnego udziału strony w postępowaniu, określonej w art. 10 § 1 tego Kodeksu, gdyż załatwienie niniejszej sprawy nie cierpi zwłoki ze względu na: niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego / grożącą niepowetowaną szkodę materialną.***)

Odstąpienie od tej zasady jest spowodowane (wykazać okoliczności faktyczne i dowody)***):

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Pouczony o prawie zgłoszenia zastrzeżeń, przedsiębiorca (osoba przez niego upoważniona) oraz osoby biorące udział w kontroli składające wyjaśnienia oświadczają, że nie wnoszą zastrzeżeń do stwierdzeń dokonanych w czasie kontroli / zgłaszają następujące zastrzeżenia***):

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

............................................................. ...........................................................................

(podpis przedsiębiorcy (podpis przeprowadzającego(-ych) kontrolę)

albo osoby przez niego upoważnionej)

*) Określić tryb kontroli.

**) Obowiązek określenia w protokole przebytej trasy nie dotyczy kontroli przeprowadzanych w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających kopaliny w warunkach określonych w art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981) oraz kontroli powierzchniowych w podziemnych zakładach górniczych (§ 16 ust. 3 zarządzenia nr 11 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 3 lutego 2012 r. w sprawie trybu wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego).

***) Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

PROTOKÓŁ Nr ............................

(oznaczenie urzędu górniczego) (miejscowość)

KONTROLI .................................................*)

Kontrolę przeprowadzono w: .......................................................................................................

(nazwa przedsiębiorcy oraz zakładu górniczego)

Skontrolowano: .......................................................................................................

(przedmiot kontroli)

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Kontrolę przeprowadzono w dniu(-ach): ................................................................................

Kontrolę przeprowadzili: ...................................................................................................

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe,

numer legitymacji służbowej, numer upoważnienia)

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Ze strony przedsiębiorcy w kontroli brali udział: .........................................................................

(imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe)

Stwierdzenia dokonane podczas kontroli zamieszczono w załącznikach od ....... do ......., które stanowią integralną część niniejszego protokołu.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w czasie kontroli nie zostanie wszczęte postępowanie z urzędu / wszczęto postępowanie z urzędu / zostanie wszczęte postępowanie z urzędu / osoba przeprowadzająca kontrolę, upoważniona przez dyrektora urzędu górniczego, wydała decyzję na podstawie**):

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Niniejszy protokół stanowi zawiadomienie o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie (wskazanie przedmiotu) ...................................... **).

Przedsiębiorcy przysługuje prawo do zapoznania się w terminie ... dni od dnia podpisania protokołu, osobiście lub przez upoważnioną osobę, z zebranym w sprawie materiałem dowodowym, a także do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji.**)

Na podstawie art. 10 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego odstąpiono od zasady czynnego udziału strony w postępowaniu, określonej w art. 10 § 1 tego Kodeksu, gdyż załatwienie niniejszej sprawy nie cierpi zwłoki ze względu na: niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego / grożącą niepowetowaną szkodę materialną.**)

Odstąpienie od tej zasady jest spowodowane (wykazać okoliczności faktyczne i dowody)**):

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Pouczony o prawie zgłoszenia zastrzeżeń, przedsiębiorca (osoba przez niego upoważniona) oraz osoby biorące udział w kontroli składające wyjaśnienia oświadczają, że nie wnoszą zastrzeżeń do stwierdzeń dokonanych w czasie kontroli / zgłaszają następujące zastrzeżenia**):

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

............................................................. ...........................................................................

(podpis przedsiębiorcy (podpis kierującego grupą kontrolną)

albo osoby przez niego upoważnionej)

*) Określić tryb kontroli.

**) Niepotrzebne skreślić.

...................................................... .........................................., dnia ....... 20...... r.

(oznaczenie urzędu górniczego) (miejscowość)

ZAŁĄCZNIK Nr ................. DO PROTOKOŁU Nr ....................

KONTROLI ....................................*)

Kontrolę przeprowadzono w: .......................................................................................................

(nazwa przedsiębiorcy oraz zakładu górniczego)

Skontrolowano: .......................................................................................................

(przedmiot kontroli)

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Kontrolę przeprowadzono w dniu(-ach): ................................................................................

Kontrolę przeprowadził: ...................................................................................................

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe,

numer legitymacji służbowej, numer upoważnienia)

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Ze strony przedsiębiorcy w kontroli brali udział: .........................................................................

(imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe)

Przebyła trasa**) (data): ....................................................................................................

.......................................................................................................................................................

W czasie kontroli stwierdzono: ....................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

............................................................. ...........................................................................

(podpis biorących udział w kontroli (podpis przeprowadzającego kontrolę)

ze strony przedsiębiorcy)

*) Określić tryb kontroli.

**) Obowiązek określenia w protokole przebytej trasy nie dotyczy kontroli przeprowadzanych w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających kopaliny w warunkach określonych w art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981) oraz kontroli powierzchniowych w podziemnych zakładach górniczych (§ 16 ust. 3 zarządzenia nr 11 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 3 lutego 2012 r. w sprawie trybu wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego).