Dziennik resortowy

Dz.Urz.WUG.2012.80

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 lipca 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 29
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 12 lipca 2012 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie trybu wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników Wyższego Urzędu Górniczego

Na podstawie art. 165 ust. 1 oraz art. 166 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 10 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie trybu wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników Wyższego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG poz. 37) wprowadza się następujące zmiany:
1) po § 15 dodaje się § 15a w brzmieniu:

"§ 15a. 1. Zabezpieczenie próbek pobieranych do badań w trakcie kontroli, w tym próbek kontrolnych, przechowywanych przez kontrolowanego, jest dokonywane w szczególności przez:

1) zalakowanie opakowań zawierających takie próbki, chyba że rozmiary próbki na to nie pozwalają;

2) opatrzenie opakowań, o których mowa w pkt 1, imiennymi pieczątkami przez pracowników przeprowadzających kontrolę oraz podpisami tych pracowników.

2. W protokole sporządzanym w przypadku pobrania próbek, o którym mowa w art. 40i ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 586 i Nr 227, poz. 1367), zamieszcza się informację, kto jest producentem danej partii wyrobu, z której próbki zostały pobrane do kontroli.";

2) w § 16 w ust. 2 uchyla się pkt 7;
3) załącznik nr 6 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
4) załącznik nr 12 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;
5) załącznik nr 14 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

PROTOKÓŁ Nr .......

KONTROLI ........................*)

ZAŁĄCZNIK Nr  2

PROTOKÓŁ

przesłuchania poszkodowanego / świadka wypadku*)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

KARTA WYNIKOWA BADANIA ZGONU NATURALNEGO