Zm.: zarządzenie w sprawie trybu umarzania, odpisywania i udzielania ulg w spłacaniu należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników i na ubezpieczenie zdrowotne oraz z tytułu nienależnie pobranych świadczeń.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.PKRUS.2011.2.4

Akt jednorazowy
Wersja od: 20 stycznia 2011 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 20 stycznia 2011 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie trybu umarzania, odpisywania i udzielania ulg w spłacaniu należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników i na ubezpieczenie zdrowotne oraz z tytułu nienależnie pobranych świadczeń

Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 6 i pkt 10 w związku z art. 41a oraz art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Nr 31 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie trybu umarzania, odpisywania i udzielania ulg w spłacaniu należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników i na ubezpieczenie zdrowotne oraz z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 z późn. zm.)",

2)
w § 1 ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 z późn. zm.)",

3)
w § 9 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"W przypadku, gdy należności, o umorzenie których zwróci się osoba zainteresowana przekraczają kwoty określone w ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 pkt 2 decyzje w sprawie umorzenia podejmuje Prezes Kasy, jego Zastępca lub upoważniony przez Prezesa Kasy pracownik Centrali Kasy."

4)
w § 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"Odpisaniu w trybie niniejszego zarządzenia podlegają kwoty nadpłaconych świadczeń, o których mowa w § 11 ust. 3, § 13 ust. 1 i 20 oraz § 18 ust. 1 niniejszego zarządzenia."

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.