Zm.: zarządzenie w sprawie trybu umarzania, odpisywania i udzielania ulg w spłacaniu należności.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.PKRUS.2008.2.39

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 maja 2007 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 31 maja 2007 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie trybu umarzania, odpisywania i udzielania ulg w spłacaniu należności

Na podstawie art. 41a w związku z art. 36 oraz art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu nr 26 Prezesa KRUS z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie trybu umarzania, odpisywania i udzielania ulg w spłacaniu należności, zmienionym zarządzeniami: nr 11 z dnia 15 maja 2006 r. oraz nr 25 z dnia 17 października 2006 r. wprowadza się następującą zmianę:

w § 3 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"W przypadku niedotrzymania przez osobę zainteresowaną terminu złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, wydaje się decyzję w sprawie uchybienia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy."

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.