Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiDN.2013.9

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 lutego 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)
z dnia 19 lutego 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie trybu postępowania legislacyjnego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz udziału w tym postępowaniu organów administracji rządowej i jednostek organizacyjnych, nadzorowanych lub podległych Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie trybu postępowania legislacyjnego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz udziału w tym postępowaniu organów administracji rządowej i jednostek organizacyjnych, nadzorowanych lub podległych Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. Urz. MKiDN, poz. 18 i poz. 71) w załączniku nr 1 po § 11 dodaje się § 11 a w brzmieniu:

"§ 11a. 1. Przed opracowaniem dokumentu wewnętrznego dotyczącego połączenia, podziału lub likwidacji instytucji kultury, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Ministra na podjęcie tych działań, wiodąca komórka organizacyjna podaje do publicznej wiadomości, odpowiednio w terminach, o których mowa w art. 18 ust 3 albo art. art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) oraz w art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 i 908), informację o zamiarze i przyczynach podjęcia tych działań.

2. Podanie do publicznej wiadomości informacji polega na:

1) ogłoszeniu obwieszczenia w dzienniku urzędowym Ministra;

2) ogłoszeniu w dzienniku o zasięgu krajowym;

3) udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej instytucji kultury, której dotyczą zamierzone działania.

3. Informacja zawiera określenie:

1) rodzaju zamierzonych działań;

2) instytucji kultury, której dotyczą zamierzone działania;

3) zakresu zamierzonych działań;

4) przyczyny zamierzonych działań."

§  2. Kierownicy komórek organizacyjnych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego są obowiązani do zapoznania się z treścią zarządzenia oraz jego pisemnego potwierdzenia w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 248, poz. 1482).