Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MEN.1989.2.17

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 lipca 1988 r.

ZARZĄDZENIE NR 22
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 6 kwietnia 1989 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie trybu postępowania kwalifikacyjnego przy zatrudnianiu na stanowisku docenta kontraktowego i profesora kontraktowego w szkole wyższej

Na podstawie art. 163 ust. 4 ustawy z dnia 4 maja 1982 r o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 1985 r. Nr 42, poz. 201 i z 1987 r. Nr 22, poz. 128 i z 1989 r. Nr 4, poz. 26 i Nr 6, poz. 35)
zarządza się, co następuje:
§  1. W § 1 zarządzenia Nr 22 Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 4 lipca 1983 r. w sprawie trybu postępowania kwalifikacyjnego przy zatrudnianiu na stanowisku docenta kontraktowego i profesora kontraktowego w szkole wyższej (Dz. Urz. MNSzWiT Nr 4, poz. 28) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. W okresie do dnia 31 grudnia 1993 r. postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydatów na stanowisko profesora kontraktowego i docenta kontraktowego, w wyższych szkołach morskich, w odniesieniu do osób posiadających najwyższe dyplomy morskie uzyskane w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach, przeprowadzają rady wydziałów wyższych szkół morskich".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 20 lipca 1988 r.