Dziennik resortowy

Dz.Urz.KGP.2013.8

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 8 stycznia 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, z późn. zm.1) ) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji (Dz. Urz. KGP Nr 18, poz. 135, z późn. zm.2) ) w § 29 w ust. 1 w pkt 32 lit. h oraz i otrzymują brzmienie:

"h) obsługę finansowo-księgową komendy wojewódzkiej Policji, komórek KGP znajdujących się na obszarze działania komendy wojewódzkiej Policji oraz jednostek Policji nadzorowanych przez komendanta wojewódzkiego Policji,

i) zapewnianie zaopatrzenia logistycznego, udzielanie zamówień publicznych, zawieranie umów i kontraktów na nabywanie sprzętu, materiałów i usług oraz koordynowanie dostaw sprzętu i materiałów nabytych w ramach zaopatrzenia centralnego - dla komendy wojewódzkiej Policji, komórek organizacyjnych KGP znajdujących się na obszarze działania komendy wojewódzkiej Policji oraz jednostek Policji nadzorowanych przez komendanta wojewódzkiego Policji, ".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od dnia 1 stycznia 2013 r.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 217, poz. 1280 i Nr 230, poz. 1371 oraz z 2012 r. poz. 627, 664, 908, 951 i 1529.

2) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. KGP z 2008 r. Nr 9, poz. 54, Nr 11, poz. 62 i Nr 17, poz. 102, z 2009 r. Nr 4, poz. 13, Nr 5, poz. 23 i Nr 15, poz. 72, z 2011 r. Nr 2, poz. 8 oraz z 2012 r. poz. 14.