Zm.: zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2002.5.23

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 marca 2002 r.

ZARZĄDZENIE NR 2
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 15 marca 2002 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58 i Nr 19, poz. 185) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji (Dz. Urz. KGP Nr 2, poz. 17 i Nr 7, poz. 73) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 w pkt 11 po wyrazie "logistyki" dodaje się wyrazy "szefa sztabu";
2)
w § 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Strukturę organizacyjną określa regulamin jednostki Policji.";

3)
w § 12 ust. 5 po wyrazie "dzielnicowych" skreśla się przecinek i dodaje wyrazy "i w posterunkach Policji,";
4)
w § 13:
a)
w ust. 1:

– w pkt 1 po wyrazie "biuro" dodaje się wyrazy "(inspektorat, laboratorium)",

– pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) w komendzie wojewódzkiej Policji - jako: wydział (inspektorat, laboratorium), sekcję, izbę dziecka, referat, ogniwo, orkiestrę, sekcję muzyczną, zespół i stanowisko samodzielne,",

– w pkt 3 i 4 po wyrazie "ogniwo" dodaje się wyrazy "posterunek Policji",

– w pkt 9 skreśla się wyrazy "orkiestrę, sekcję muzyczną";

b)
dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

"3. Posterunek Policji tworzy się do realizacji zadań, z zakresu służb: prewencyjnej i kryminalnej.

4. Za zgodą Komendanta Głównego Policji można tworzyć inne komórki niż wymienione w ust. 1, jeżeli wynika to z odrębnych przepisów.";

5)
w § 14:
a)
w ust. 1:

– w pkt 1 po wyrazie "wydziału" dodaje się wyrazy "(inspektoratu, laboratorium)",

– dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

"7) dla posterunku Policji - 5.",

b)
w ust. 2 w pkt 3 cyfrę "6" zastępuje się cyfrą "4",
c)
w ust. 4:

– w pkt 1 liczbę "340" zastępuje się liczbą "240",

– w pkt 2 liczbę "120" zastępuje się liczbą "115",

d)
w ust. 5:

– w pkt 1 po wyrazie "biura" dodaje się wyrazy "(inspektoratu, laboratorium)",

– pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) w komendzie wojewódzkiej Policji - dla izby dziecka, orkiestry i sekcji muzycznej,",

– po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a) w komendzie powiatowej Policji - dla izby dziecka,",

– skreśla się pkt 4;

e)
w § 19 ust. 2 wyrazy "komendant wojewódzki Policji za zgodą Komendanta Głównego Policji" zastępuje się wyrazami "Komendant Główny Policji";
f)
w § 21 w ust. 1 po wyrazie "korupcją" dodaje się wyraz "wykroczeń";
g)
§ 22 otrzymuje brzmienie:

"§ 22. 1. W służbie prewencyjnej Policji, z zastrzeżeniem § 20, komórki noszą nazwy: prewencji, prewencji kryminalnej, wywiadowcza, patrolowa, interwencyjna lub patrolowo-interwencyjna, sztab Policji, stanowisko kierowania, dyżurnych, organizacji służby, zarządzania kryzysowego, operacji policyjnych, negocjacji policyjnych, ruchu drogowego, dzielnicowych, policji sądowej, konwojowa, ochronna lub konwojowo-ochronna, nieletnich i patologii, przewodników psów służbowych, prewencji na wodach, lotnictwa policyjnego, konna, strzeżony ośrodek dla cudzoziemców, pomieszczenie dla osób zatrzymanych, areszt w celu wydalenia, postępowań administracyjnych, izba dziecka.

2. W oddziale prewencji Policji, samodzielnym pododdziale prewencji Policji i samodzielnym pododdziale antyterrorystycznym Policji komórki, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 9 i 10, noszą nazwy określone przez Komendanta Głównego Policji.";

6)
w § 23:
a)
w ust. 1 po wyrazie "mundurowa" stawia się przecinek i dodaje się wyrazy "zarządzania jakością, orkiestra reprezentacyjna Policji, orkiestra policyjna, instrumentów drewnianych, instrumentów blaszanych, instrumentów perkusyjnych,",
b)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Komórki o nazwach: sportowo-szkoleniowa, orkiestra reprezentacyjna Policji, orkiestra policyjna, instrumentów drewnianych, instrumentów blaszanych, instrumentów perkusyjnych można tworzyć wyłącznie w komendzie wojewódzkiej Policji.",

c)
w ust. 9 w pkt 1 po wyrazach "dowódczo-organizatorska" dodaje się wyrazy "doskonalenia zawodowego.";
7)
w § 25:
a)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. W wypadku, gdy komórka dzieli się na komórki o tożsamym zakresie zadań można odstąpić od nadania nazw wymienionych w § 21-23 i zastosować oznaczenie liczbami rzymskimi.",

b)
skreśla się ust. 5;
8)
w § 25a:
a)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Etat jednostki Policji wprowadza się, dokonuje w nim zmian lub uchyla decyzją w formie rozkazu organizacyjnego zawierającą uzasadnienie, wydaną co najmniej 30 dni przed wejściem jej w życie, z zastrzeżeniem § 3 ust. 4.",

b)
dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. Zmiana struktury organizacyjnej, o której mowa w § 3 oraz wynikające z niej zmiany w etacie jednostki Policji wchodzą w życie z tym samym dniem.";

9)
w § 25b w ust. 3 po wyrazie "etatu" dodaje się wyrazy "lub dokonania w nim zmian";
10)
w § 27:
a)
po pkt 9 dodaje się pkt 9a w brzmieniu:

"9a) organizowanie, nadzór i koordynowanie systemu negocjacji policyjnych,",

b)
w pkt 25 skreśla się wyrazy "policjantów, a także";
11)
w § 28:
a)
po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

"6a) wykonywanie zadań z zakresu negocjacji policyjnych oraz organizowanie i prowadzenie szkoleń w tym zakresie",

b)
w pkt 25 po lit. g dodaje się lit. g1 i g2 w brzmieniu:

"g1) opiniowanie projektów budżetów komend powiatowych Policji, funkcjonujących na obszarze województwa, przed ich złożeniem do właściwych organów.

g2) monitorowanie wykonania planu dochodów i wydatków podległych komend powiatowych Policji oraz korekt planu finansowego,";

12)
w § 29 w pkt 23 po lit. e dodaje się lit. e1 w brzmieniu:

"e1) przekazywanie do komendanta wojewódzkiego Policji projektu budżetu przed złożeniem do właściwego organu oraz informacji o stanie realizacji planu dochodów i wydatków podległych jednostek,";

13)
w § 31 po pkt 2 dodaje się pkt 2a - 2c w brzmieniu:

"2a) doskonalenie metodyczne kadry dydaktycznej szkół policyjnych i ośrodków szkolenia,

2b) opracowywanie programów szkolenia i doskonalenia zawodowego policjantów,"

2c) opracowywanie założeń oraz pakietów egzaminacyjnych z zakresu szkolenia zawodowego policjantów oraz egzaminów na stopnie policyjne.";

14)
w załączniku nr 2:
a)
w ust. 1 w pkt 1 w lit. b wyrazy "w czterech egzemplarzach lub w trzech" zastępuje się wyrazami "w trzech egzemplarzach",
b)
skreśla się ust. 2 i 3,
c)
w ust. 7:

– w pkt 4 po wyrazach "antyterrorystycznego Policji" dodaje się wyrazy "szefa sztabu",

– w pkt 14 po wyrazie "dzielnicowych" skreśla się przecinek i dodaje się wyrazy "i w posterunkach Policji,".

§  2.
1.
Komendanci Policji wymienieni w § 8 - 11 dostosują struktury organizacyjne podległych jednostek Policji do wymogów określonych w zarządzeniu w terminie nie dłuższym niż 90 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.
Komórki o nazwie "Dyspozycja Komendanta" utworzone przed dniem wejścia w życie zarządzenia mogą funkcjonować do dnia 31 grudnia 2003 r.
§  3.
Traci moc zarządzenie nr 27/98 Komendanta Głównego Policji z dnia 9 grudnia 1998 r. w sprawie zasad tworzenia rewirów dzielnicowych (Dz. Urz. KGP z 1999 r. Nr 8, poz. 42).
§  4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.