Dzienniki resortowe

Dz.Urz.UPRP.2013.1

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1
PREZESA URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 14 stycznia 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji wewnętrznej Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 263 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm.1) oraz § 4 statutu Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Patentowemu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 140, poz. 1484 i z 2010 r. Nr 41, poz. 237) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Nr 2 Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowej organizacji wewnętrznej Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. UPRP z 2012 r., poz. 1 i 2) dodaje się § 21) w brzmieniu:

"§ 21) 1. Urząd realizuje cele i zadania, z uwzględnieniem zarządzania ryzykiem, stosując podejścia:

1) funkcjonalne, oparte na strukturze organizacyjnej;

2) procesowe, oparte na strukturze procesowej i zasadach realizacji procesów określonych w Zintegrowanym Systemie Zarządzania;

3) projektowe, oparte na strukturze projektowej i procedurach realizacji projektów.

2. Podejście do zarządzania ryzykiem określone zostało w odrębnej regulacji wewnętrznej.".

§  2. W załączniku nr 1 do zarządzenia wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Komórki organizacyjne realizują ustalone dla nich cele i zadania, zgodnie z misją, a także kierunkami określonymi przez Prezesa Urzędu i jego zastępców oraz Dyrektora Generalnego, w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.";

2) w § 3 dodaje się ust. 41) w brzmieniu:

"§ 41) Koordynacją kontroli zarządczej w Urzędzie zajmuje się Zastępca Dyrektora Biura Administracyjno-Gospodarczego.";

3) dodaje się § 51) w brzmieniu:

"§ 51) 1. Kierownik komórki jest właścicielem procesów w Zintegrowanym Systemie Zarządzania.

2. Do zadań właściciela procesu należy:

1) zaplanowanie, zapewnienie realizacji, monitorowanie, koordynacja i doskonalenie procesu;

2) współpraca z innymi właścicielami procesów w zakresie prawidłowego zaplanowania i koordynacji powiązań zachodzących między procesami;

3) zapewnienie badania satysfakcji klientów procesu oraz jego wykorzystanie do planowania i doskonalenia procesu.

3. Właściciel procesu nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość działania innych, niż mu podległa, komórek organizacyjnych biorących udział w realizacji procesu, którego jest właścicielem.";

4) w § 16:
a) w ust. 1 dodaje się pkt 41) w brzmieniu:

"41) Stanowiska Radcy Prezesa ds. Współpracy Międzynarodowej;",

b) w ust. 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) opracowywanie analiz i dokumentów związanych z procesem dostosowania polskich regulacji do prawa Unii Europejskiej oraz prawa międzynarodowego;";

5) w § 21:
a) w ust. 3 po pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8 i 9 w brzmieniu:

"8) wyznaczanie przez Przewodniczącego terminów posiedzeń w ramach rozprawy w sprawach przydzielonych do rozpatrzenia;

9) dążenie do bezzwłocznego rozpatrywania spraw w oparciu o zasady ekonomiki procesowej.",

b) w ust. 4 po pkt 8 dodaje się pkt 81) w brzmieniu:

"81) udzielanie, zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w zakresie spraw rozpatrywanych w trybie spornym informacji publicznych;";

6) w § 241) w ust. 1 dodaje się pkt 31) w brzmieniu:
31) Samodzielnego Stanowiska Radcy Prezesa ds. Promocji;";
7) w § 27:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Biuro Finansowo-Księgowe odpowiada za realizację zadań związanych z opracowaniem planów oraz wykonywaniem budżetu Urzędu zgodnie z planem finansowym dla dysponenta części 61 "Urząd Patentowy RP" oraz zapewnia obsługę finansowo-księgową komórek organizacyjnych.",

b) w ust. 4:
pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) planowanie i kontrola wykorzystania środków nie pochodzących z budżetu państwa;",

pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) analiza wykorzystania środków budżetowych oraz środków nie pochodzących z budżetu państwa;",

uchyla się pkt 13.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 33, poz. 286, z 2005 r. Nr 10, poz. 68, Nr 163, poz. 1362 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i 1218 i Nr 208, poz. 1539, z 2007 r. Nr 99, poz. 662 i Nr 136, poz. 958 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1113, Nr 216, poz. 1368 i Nr 227, poz. 1505, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 oraz z 2012 r. poz. 1544.