Dziennik resortowy

Dz.Urz.UPRP.2007.3.3

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 grudnia 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5
PREZESA URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 10 grudnia 2007 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji wewnętrznej Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 263 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm.1)) oraz § 4 statutu Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Patentowemu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 140, poz. 1484) zarządza się, co następuje:
§  1. W załączniku nr 1 do zarządzenia Nr 2 Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowej organizacji wewnętrznej Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. UPRP Nr 2, poz. 5, z 2006 r. Nr 1, poz. 1 i Nr 2, poz. 2 oraz z 2007 r. Nr 1, poz. 1 i Nr 2, poz. 2) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 16 w ust. 3 dodaje się pkt 231 w brzmieniu:

"231) prowadzenie akt osobowych rzeczników patentowych i listy rzeczników patentowych;";

2) w § 25:
a) w ust. 1 uchyla się pkt 4,
b) w ust. 3 uchyla się pkt 141.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2008 r.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 33, poz. 286, z 2005 r. Nr 10, poz. 68, Nr 163, poz. 1362 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i 1218 i Nr 208, poz. 1539 oraz z 2007 r. Nr 99, poz. 662 i Nr 136, poz. 958.