Dziennik resortowy

Dz.Urz.GUS.2013.25

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lipca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 2
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 27 czerwca 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji Zakładu Wydawnictw Statystycznych

Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591 oraz z 2013 r. poz. 2) zarządza się, co następuje:
§  1. W statucie Zakładu Wydawnictw Statystycznych, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 18 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji Zakładu Wydawnictw Statystycznych (Dz. Urz. GUS Nr 8, poz. 51), w § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Zakład może przyjmować zamówienia i zlecenia na odpłatne wykonywanie usług wydawniczo-poligraficznych, realizowanych poza statutowymi obowiązkami Zakładu.".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.