Zm.: zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUS.2009.5.32

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 maja 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 10
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 21 maja 2009 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy

Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1.
W statucie Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 9 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 listopada 1998 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy (Dz. Urz. GUS Nr 17, poz. 120, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 3 w ust. 1 pkt 11 i 12 otrzymują brzmienie:

"11) prowadzenie obsługi krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON w części obejmującej osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, mające siedzibę na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mające miejsce zamieszkania na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz udostępnianie danych z rejestru REGON w tym zakresie,

12) prowadzenie obsługi krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju TERYT w części obejmującej system rejonów statystycznych oraz obwodów spisowych i system identyfikacji adresowej ulic, nieruchomości, budynków i mieszkań (wraz z katalogiem ulic) oraz współdziałanie z jednostkami samorządu terytorialnego i organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy administracji publicznej w województwie kujawsko-pomorskim w zakresie przekazywania informacji źródłowych do aktualizacji rejestru TERYT,";

2)
§ 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. Do Urzędu należą niżej wymienione specjalistyczne zadania ogólnokrajowe, wykonywane w ramach prac prowadzonych na rzecz statystyki publicznej jako całości:

1) prowadzenie prac metodologicznych i organizacja statystycznych badań rynku pracy,

2) prowadzenie prac metodologicznych w zakresie rozwoju statystyk lokalnych, w szczególności identyfikacja zapotrzebowania na informacje statystyczne, przygotowywanie badań i analiz statystycznych na potrzeby jednostek samorządu terytorialnego oraz edukacja statystyczna administracji lokalnej.";

3)
w § 5:
a)
ust 1. otrzymuje brzmienie:

"1. W skład Urzędu wchodzą:

1) Ośrodek Obsługi Statystycznej Administracji Lokalnej,

2) Ośrodek Statystyki Rynku Pracy,

3) Wydział Administracyjno-Techniczny,

4) Wydział Badań Ankietowych,

5) Wydział Ekonomiczny,

6) Wydział Informatyki,

7) Wydział Kadr i Szkolenia,

8) Wydział Opracowań Statystycznych i Udostępniania Informacji,

9) Wydział Organizacji,

10) Wydział Rejestrów,

11) Oddział w Inowrocławiu,

12) Oddział w Toruniu,

13) Oddział we Włocławku.",

b)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych, w tym ich terytorialny zasięg działania oraz tryb pracy Urzędu określa regulamin organizacyjny nadany zarządzeniem wewnętrznym dyrektora Urzędu.",

c)
po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:

"3a. Dyrektor Urzędu może tworzyć zarządzeniem wewnętrznym w ramach wydziałów, ośrodków i oddziałów komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy, których nazwę i zakres zadań określa regulamin organizacyjny Urzędu.

3b. Dyrektor Urzędu może tworzyć zarządzeniem wewnętrznym samodzielne stanowiska pracy bezpośrednio mu podległe, inne niż określone w ust. 2.",

d)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Dyrektor Urzędu może wydawać zarządzenia wewnętrzne i polecenia służbowe dotyczące funkcjonowania Urzędu.";

4)
w § 6:
a)
w ust. 1:

– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Oddziały wymienione w § 5 ust. 1 pkt 11 -13 wykonują następujące zadania:",

– pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1) współdziałanie przy organizowaniu i realizacji badań statystycznych z zakresu rynku pracy,

2) prowadzenie prac aktualizacyjnych dla potrzeb rejestru TERYT i bieżące współdziałanie w tym zakresie z organami samorządu terytorialnego.",

– pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) rejestracja w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej REGON oraz wydawanie zaświadczeń o numerze identyfikacyjnym,",

b)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Terytorialny zasięg działania oddziałów, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 12 i 13, określa regulamin organizacyjny Urzędu.",

c)
uchyla się ust. 3.
§  2.
Zarządzenie obowiązuje od dnia ogłoszenia.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 100, poz. 1080, z 2003 r. Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 166, poz. 1172, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97.

2) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. GUS z 2000 r. Nr 1, poz. 2, z 2002 r. Nr 12, poz. 71 i Nr 13, poz. 94, z 2003 r. Nr 1, poz. 1, z 2005 r. Nr 2, poz. 12, z 2006 r. Nr 2, poz. 8 oraz z 2007 r. Nr 4, poz. 25.