Zm.: zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze. - OpenLEX

Zm.: zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUS.2009.3.17

Akt jednorazowy
Wersja od: 31 marca 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 4
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 25 marca 2009 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze

Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1.
W statucie Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 19 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 listopada 1998 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze (Dz. Urz. GUS Nr 19, poz. 131, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 3 w ust. 1 pkt 11 i 12 otrzymują brzmienie:

"11) prowadzenie obsługi krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON w części obejmującej osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej mające siedzibę na obszarze województwa lubuskiego oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mające miejsce zamieszkania na terenie województwa lubuskiego oraz udostępnianie danych z rejestru REGON w tym zakresie,

12) prowadzenie obsługi krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju TERYT w części obejmującej system rejonów statystycznych i obwodów spisowych i system identyfikacji adresowej ulic, nieruchomości, budynków i mieszkań (wraz z katalogiem ulic) oraz współdziałanie z jednostkami samorządu terytorialnego i organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy administracji publicznej w województwie lubuskim w zakresie przekazywania informacji źródłowych do aktualizacji rejestru TERYT,";

2)
§ 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. Do Urzędu należy wykonywanie niżej wymienionych specjalistycznych zadań ogólnokrajowych w dziedzinie statystyki, prowadzonych w ramach prac na rzecz statystyki publicznej jako całości:

1) prowadzenie prac metodologicznych i organizacja badań koniunktury gospodarczej,

2) współdziałanie z instytucjami, uczelniami i środowiskiem naukowym w zakresie przygotowywania badań i opracowań statystycznych dotyczących koniunktury gospodarczej,

3) prowadzenie prac projektowych i programistycznych oraz prowadzenie badań koniunktury gospodarczej,

4) prowadzenie prac metodologicznych i badań w ramach trójstronnej współpracy statystyków polskich, niemieckich i czeskich.";

3)
w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W skład Urzędu wchodzą:

1) Wydział Organizacji,

2) Wydział Rejestrów Urzędowych,

3) Wydział Analiz i Opracowań Zbiorczych,

4) Wojewódzkie Informatorium Statystyczne,

5) Wydział Realizacji Badań,

6) Ośrodek Badań Koniunktury Gospodarczej,

7) Wydział Informatyki,

8) Wydział Badań Ankietowych,

9) Wydział Kadr i Szkolenia,

10) Wydział Ekonomiczny,

11) Wydział Obsługi Administracyjno-Technicznej,

12) Oddział w Gorzowie Wielkopolskim,

13) Oddział w Słubicach,

14) Oddział w Żaganiu.";

4)
w § 6:
a)
w ust. 1:

– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Zadaniem oddziałów Urzędu, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 12-14, jest:",

– pkt 8 i 9 otrzymują brzmienie:

"8) rejestracja w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej REGON oraz wydawanie zaświadczeń o nadanym numerze identyfikacyjnym;

9) udostępnianie danych statystycznych (wojewódzkie informatorium statystyczne);",

b)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Szczegółowy zakres zadań oddziałów Urzędu wymienionych w ust. 1 określa regulamin organizacyjny Urzędu.",

c)
uchyla się ust. 3.
§  2.
Zarządzenie obowiązuje od dnia ogłoszenia.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 100, poz. 1080, z 2003 r. Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 166, poz. 1172, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97.

2) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. GUS z 2000 r. Nr 1, poz. 2, z 2001 r. Nr 12, poz. 76, z 2002 r. Nr 12, poz. 81, z 2003 r. Nr 1, poz. 1, z 2004 r. Nr 12, poz. 64 oraz z 2006 r. Nr 3, poz. 24.