Zm.: zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji Urzędu Statystycznego w Gdańsku.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUS.2006.2.10

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 lutego 2006 r.

ZARZĄDZENIE NR 4
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 3 lutego 2006 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji Urzędu Statystycznego w Gdańsku

Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1.
W statucie Urzędu Statystycznego w Gdańsku, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 8 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 listopada 1998 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji Urzędu Statystycznego w Gdańsku (Dz. Urz. GUS Nr 16, poz. 110, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3

1. Szczegółowy zakres zadań Urzędu Statystycznego w Gdańsku, zwanego dalej "Urzędem", obejmuje:

1) rozpoznawanie zapotrzebowania na informacje i analizy statystyczne i przedkładanie wyników tych prac w formie propozycji do wszystkich wymaganych elementów programu badań statystycznych statystyki publicznej,

2) organizowanie i prowadzenie badań statystycznych, w tym spisów powszechnych,

3) zbieranie, gromadzenie, przechowywanie i opracowywanie danych do badań statystycznych prowadzonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,

4) zbieranie, gromadzenie, przechowywanie i opracowywanie danych statystycznych do badań prowadzonych przez Urząd, specyficznych dla potrzeb województwa, powiatów i gmin województwa pomorskiego, samodzielnie lub wspólnie z organami administracji publicznej działającymi na obszarze województwa,

5) dokonywanie analiz i opracowywanie zbiorczych danych oraz wynikowych informacji statystycznych z badań, o których mowa w pkt 3 i 4, w zakresie określonym każdorazowo w programie badań statystycznych statystyki publicznej, przyjętym przez Radę Ministrów oraz w planie opracowań ustalanym corocznie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,

6) udział w pracach metodologicznych w poszczególnych dziedzinach statystyki i informowanie o metodologii i zakresie badań prowadzonych w ramach statystyki publicznej,

7) współdziałanie z organami administracji publicznej działającymi na obszarze województwa pomorskiego w zakresie tworzenia i wykorzystywania dla potrzeb statystyki danych administracyjnych,

8) udostępnianie i rozpowszechnianie wynikowych informacji statystycznych uzyskanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej, w tym podstawowych wielkości i wskaźników,

9) prowadzenie prac dla potrzeb opracowań statystyki regionalnej i rachunków narodowych,

10) przedstawianie Wojewodzie Pomorskiemu i organom jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa pomorskiego informacji statystycznych w zakresie, terminach i formach określonych w programie badań statystycznych, o którym mowa w pkt 5,

11) prowadzenie krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON w części obejmującej podmioty mające siedzibę na obszarze województwa pomorskiego, w tym:

a) przyjmowanie wniosków podmiotów o wpis do rejestru,

b) wprowadzanie do rejestru danych o podmiotach i nadawanie numerów identyfikacyjnych,

c) wydawanie zaświadczeń o nadanym numerze identyfikacyjnym,

d) przyjmowanie od gmin wykazów indywidualnych gospodarstw rolnych i aktualizacji tych wykazów, wprowadzanie gospodarstw do rejestru i współdziałanie z gminami w pracach aktualizacyjnych,

e) przekazywanie organom administracji publicznej i organom prowadzącym inne urzędowe rejestry na terenie województwa pomorskiego danych z rejestru REGON, współpraca z tymi organami w aktualizacji rejestru,

f) udostępnianie danych z rejestru REGON o podmiotach mających siedzibę na obszarze województwa pomorskiego,

12) prowadzenie prac nad tworzeniem i aktualizacją krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju TERYT oraz udostępnianie informacji o województwie, powiatach i gminach województwa pomorskiego objętych zakresem przedmiotowym rejestru,

13) organizowanie i prowadzenie sieci rachmistrzów spisowych, ankieterów statystycznych i rzeczoznawców,

14) prowadzenie badań wspólnych z Wojewodą Pomorskim albo organem jednostki samorządu terytorialnego, ujętych na ich wniosek, w programie badań statystycznych,

15) popularyzacja wiedzy o statystyce,

16) administrowanie infrastrukturą informatyczną służb statystyki publicznej zlokalizowaną na terenie województwa pomorskiego.

2. Urząd może przyjmować zamówienia i zlecenia na wykonanie prac określonych w art. 21 ustawy powołanej w § 1, a w szczególności na:

1) wykonywanie na zamówienie opracowań wspomagających inne systemy informacyjne administracji publicznej,

2) prowadzenie na indywidualne zamówienie badań statystycznych nieobjętych programem badań statystycznych statystyki publicznej,

3) wykonywanie dodatkowych opracowań i analiz nieobjętych programem badań statystycznych statystyki publicznej,

4) prowadzenie szkolenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego w dziedzinie statystyki.

3. Zadania określone w ust. 2 są wykonywane poza statutowymi obowiązkami Urzędu.";

2)
w § 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Działalność Urzędu w zakresie zadań określonych w § 3 ust. 2 jest finansowana w ramach rachunku dochodów własnych.".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2006 r.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 100, poz. 1080, z 2003 r. Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 163, poz. 1362.

2) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. GUS z 2000 r. Nr 1, poz. 2 i Nr 10, poz. 106, z 2001 r. Nr 12, poz. 76, z 2002 r. Nr 12, poz. 70, z 2003 r. Nr 1, poz. 1 oraz z 2004 r. Nr 12, poz. 62.