Zm.: zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji Centralnego Ośrodka Informatyki Statystycznej w Warszawie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUS.2002.7.40

Akt utracił moc
Wersja od: 29 lipca 2002 r.

ZARZĄDZENIE NR 2
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 22 lipca 2002 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji Centralnego Ośrodka Informatyki Statystycznej w Warszawie

Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668 oraz z 2001 r. Nr 100, poz. 1080) zarządza się, co następuje:
§  1.
W statucie Centralnego Ośrodka Informatyki Statystycznej w Warszawie, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 6 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji Centralnego Ośrodka Informatyki Statystycznej w Warszawie (Dz. Urz. GUS Nr 11, poz. 106 i z 2000 r. Nr 5, poz. 52) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2:
a)
w pkt 15 po wyrazach "służb statystyki publicznej" dodaje się wyrazy: "zlokalizowanych w gmachu GUS",
b)
skreśla się pkt 21;
2)
w § 3:
a)
w ust. 1 skreśla się pkt 8,
b)
w ust. 3:

– skreśla się pkt 8,

– w pkt 11 dodaje się drugie tiret w brzmieniu:

"- dokonywanie zakupów inwestycyjnych z obszaru informatyki, prowadzenie zaopatrzenia w materiały eksploatacyjne, urządzenia pomocnicze i części zamienne sprzętu informatycznego oraz prowadzenie gospodarki magazynowej".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.