Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2013.378

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 43/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 23 grudnia 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania, struktury organizacyjnej oraz siedziby Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych

Na podstawie art. 13c ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461, 1101, 1407 i 1445 oraz z 2013 r. poz. 852) zarządza się, co następuje:

§  1. W zarządzeniu Nr Z-11/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania, struktury organizacyjnej oraz siedziby Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych (niepublikowane), zmienionym zarządzeniem Nr 32/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 maja 2012 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania, struktury organizacyjnej oraz siedziby Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 195) oraz zarządzeniem Nr 18/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 lipca 2013 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania, struktury organizacyjnej oraz siedziby Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 199), wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku Nr 1 "Szczegółowy zakres działania Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych":
a) w spisie treści:
w rozdziale 5 dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

"10. Wydział Koordynacji i Kontroli",

w rozdziale 7 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Oddział Służby Zdrowia",

b) w § 3:
w ust. 3 pkt 18 otrzymuje brzmienie:

"18) przesyłanie dowódcom RSZ, Dowódcy Garnizonu Warszawa, Komendantowi Głównemu Żandarmerii Wojskowej, Szefowi Inspektoratu Uzbrojenia, Szefowi Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia, Szefowi Inspektoratu Ministerstwa Obrony Narodowej do Spraw Bezpieczeństwa Lotów danych wymaganych do części logistycznej rozkazu organizacyjnego, o którym mowa w decyzji Nr 231/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie działalności kompetencyjnej i organizacyjno-etatowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 213), do wydanych zarządzeń i decyzji organizacyjnych Ministra Obrony Narodowej, wykazów zmian do etatów oraz wykazów dodatkowych do etatów;",

w ust. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) współpracę z dyrektorami (szefami) komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej, dowódcami RSZ, Dowódcą Garnizonu Warszawa, Komendantem Głównym ŻW, Szefem Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia i Szefem Inspektoratu Uzbrojenia w realizacji zadań o charakterze interdyscyplinarnym i w sprawach wymagających kompleksowego załatwienia;",

– w ust. 5 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) szefów (dyrektorów) komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej, dowódców RSZ, Dowódcy Garnizonu Warszawa, Komendanta Głównego ŻW, Szefa Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia i Szefa Inspektoratu Uzbrojenia oraz innych jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej;",

c) w § 5 w ust. 2:
uchyla się pkt 2,
pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3) realizowanie przedsięwzięć mających na celu zapewnienie terminowego wykonywania zadań wynikających z treści dokumentów oraz dekretacji Szefa Inspektoratu;

4) opracowywanie planu, zapewnienie terminowego przygotowywania oraz dokumentowanie posiedzeń Kolegium Szefa Inspektoratu;",

d) po § 11b dodaje się § 11c w brzmieniu:

"§ 11c. 1. Wydział Koordynacji i Kontroli jest komórką wewnętrzną Inspektoratu podległą bezpośrednio Szefowi Inspektoratu właściwą w zakresie koordynowania i rozliczania zadań realizowanych przez Inspektorat oraz planowania i koordynowania działalności kontrolnej Inspektoratu, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

2. Do zadań Wydziału Koordynacji i Kontroli należy:

1) sprawowanie nadzoru nad terminowym wykonaniem przez osoby funkcyjne i komórki wewnętrzne Inspektoratu dekretacji Szefa Inspektoratu;

2) zapewnienie sprawnego obiegu informacji dotyczących realizacji zadań służbowych;

3) organizowanie i przygotowywanie odpraw i narad Szefa Inspektoratu;

4) zapewnienie terminowego przygotowywania materiałów dla Szefa Inspektoratu na posiedzenia kolegialne z udziałem Ministra Obrony Narodowej, odprawy, narady i posiedzenia organów kolegialnych oraz ich archiwizacji;

5) utrzymywanie kontaktów z komórkami wewnętrznymi Inspektoratu, w celu pozyskania oraz wymiany informacji;

6) sporządzanie projektów planów kontroli Inspektoratu, z wyłączeniem kontroli stanu zabezpieczenia informacji niejawnych;

7) opracowanie, kompletowanie i przygotowanie do archiwizacji dokumentów określonych w ustawie z dnia 15 lipca o kontroli w administracji rządowej;

8) sporządzanie informacji pokontrolnych oraz monitorowanie meldunków o wykonaniu zaleceń pokontrolnych w podległych Szefowi Inspektoratu jednostkach organizacyjnych, z wyłączeniem spraw dotyczących stanu zabezpieczenia informacji niejawnych;

9) udział w wyznaczaniu składu personalnego kontroli prowadzonych przez Inspektorat, z wyłączeniem kontroli stanu zabezpieczenia informacji niejawnych;

10) współpraca z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostkami organizacyjnymi resortu obrony narodowej w zakresie problematyki kontroli;

11) opracowywanie rozkazów dziennych Szefa Inspektoratu oraz sporządzanie wyciągów z tych rozkazów;

12) wydawanie i prowadzenie ewidencji dokumentów na odbycie krajowych i zagranicznych podróży służbowych dla kadry i pracowników wojska Inspektoratu;

13) opracowywanie planu, prowadzenie ewidencji wykorzystanych urlopów kadry Inspektoratu, dowódców jednostek organizacyjnych bezpośrednio podporządkowanych Szefowi Inspektoratu oraz prowadzenie analiz wykorzystania zaległych urlopów;

14) ewidencjonowanie zwolnień lekarskich oraz przeprowadzanie analiz przebywania na zwolnieniach lekarskich kadry Inspektoratu i jednostek podległych Szefowi Inspektoratu;

15) opracowywanie projektów decyzji administracyjnych, przygotowanie wykazów żołnierzy, którzy są uprawnieni do otrzymania dodatku za rozłąkę, zwrotu kosztów dojazdu dla kadry Inspektoratu oraz dowódców (zastępców) jednostek bezpośrednio podporządkowanych Szefowi Inspektoratu;

16) prowadzenie imiennego rozliczenia bojowego Inspektoratu oraz prowadzenie ewidencji nieobecności kadry;",

e) w § 12 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) organizowanie działalności planistyczno-wykonawczej i organizacyjno-koordynującej przedsięwzięcia operacyjne i szkolenie operacyjno-taktyczne realizowane w podległych Szefowi Inspektoratu jednostkach organizacyjnych, także w układzie międzynarodowym, sprawowanie nadzoru nad tym szkoleniem w podległych ogniwach dowodzenia oraz utrzymywanie w tym zakresie współdziałania z dowództwami RSZ;",

f) w § 14 w ust. 2 po pkt 9 dodaje się pkt 9a w brzmieniu:

"9a) prowadzenie ewidencji nieobecności pracowników wojska;",

g) w § 18 w ust. 2 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

"10) udział w przygotowaniu i prowadzeniu ćwiczeń w jednostkach organizacyjnych podległych Szefowi Inspektoratu oraz ćwiczeń w dowództwach RSZ, w których uczestniczą siły i środki wydzielane z Inspektoratu;",

h) w § 19 w ust. 2 uchyla się pkt 20-22,
i) § 27 otrzymuje brzmienie:

"§ 27. 1. Oddział Służby Zdrowia jest komórką wewnętrzną Inspektoratu podporządkowaną bezpośrednio Szefowi Logistyki. Realizuje zadania w zakresie organizowania i koordynowania funkcjonowania systemu zabezpieczenia medycznego i ochrony zdrowia w Inspektoracie i podległych Szefowi Inspektoratu jednostkach organizacyjnych, związanych z ochroną zdrowia żołnierzy i pracowników wojska, zdrowotnymi warunkami służby i pracy, stanem sanitarno-higienicznym, zaopatrywaniem w sprzęt i materiały medyczne oraz produkty lecznicze i wyroby medyczne, jak również przygotowaniem podległych Szefowi Inspektoratu jednostek służby zdrowia do realizacji zadań w czasie pokoju, kryzysu i wojny.

2. Do zadań Oddziału Służby Zdrowia należy:

1) planowanie i organizowanie zabezpieczenia medycznego i ochrony zdrowia procesu mobilizacyjnego i operacyjnego rozwinięcia Inspektoratu i podległych Szefowi Inspektoratu jednostek organizacyjnych;

2) przygotowanie podległych Szefowi Inspektoratu jednostek służby zdrowia do realizacji zadań w ramach WSyD według ustaleń zawartych w odrębnych przepisach;

3) opiniowanie procedur udzielania świadczeń opieki zdrowotnej żołnierzom i personelowi cywilnemu Sił Zbrojnych oraz na rzecz wojsk obcych przebywających na terytorium RP, a także sprawowanie nadzoru nad ich stosowaniem w Inspektoracie i podległych Szefowi Inspektoratu jednostkach organizacyjnych;

4) sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań związanych z profilaktyką zdrowotną oraz w zakresie wojskowej służby medycyny pracy w Inspektoracie i podległych Szefowi Inspektoratu jednostkach organizacyjnych;

5) nadzorowanie i koordynowanie działalności podmiotów leczniczych w formie jednostek budżetowych w zakresie prawidłowości udzielania świadczeń zdrowotnych;

6) opracowywanie sprawozdań medycznych w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

7) udział w planowaniu i realizowaniu CPR na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

8) sprawowanie nadzoru nad opiniowaniem projektów budowlanych i remontowych oraz projektów wojskowych norm użytkowych w zakresie spełnienia wymogów sanitarno-higienicznych;

9) organizowanie systemu zabezpieczenia medycznego Inspektoratu i podległych Szefowi Inspektoratu jednostek organizacyjnych oraz stałe doskonalenie rozwiązań z zakresu organizacji ochrony zdrowia w Inspektoracie i podległych Szefowi Inspektoratu jednostkach organizacyjnych;

10) udział w opracowywaniu bieżących i długofalowych programów zapewniających utrzymanie właściwego stanu zdrowia żołnierzy, uwzględniających przeciwdziałanie zagrożeniom wynikającym ze szczególnych warunków służby oraz sprawowanie nadzoru nad ich realizowaniem w Inspektoracie i podległych Szefowi Inspektoratu jednostkach organizacyjnych;

11) sprawowanie nadzoru nad badaniami lekarskimi i szczepieniami ochronnymi stanów osobowych PKW/PJW wydzielanych z jednostek organizacyjnych podległych Szefowi Inspektoratu;

12) realizowanie zadań w zakresie gospodarowania UiSW służby zdrowia w Inspektoracie i podległych Szefowi Inspektoratu jednostkach organizacyjnych, a także prowadzenie stosownych baz danych oraz określanie i przedstawianie potrzeb w zakresie zagospodarowania mienia służby zdrowia;

13) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów dozoru technicznego w stosunku do sprzętu medycznego będącego w zasobach Inspektoratu i podległych Szefowi Inspektoratu jednostek organizacyjnych;

14) udział w procesie przygotowania i realizowania ćwiczeń organizowanych w Inspektoracie, Dowództwie Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych i Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych oraz ćwiczeniach sojuszniczych i międzynarodowych.",

j) w § 28 ust 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Na równi z zakresem obowiązków, o którym mowa w decyzji Nr 231/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie działalności kompetencyjnej i organizacyjno-etatowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 213), traktuje się zadania osób funkcyjnych nadane (określone) w innym dokumencie kompetencyjnym.".

2) w załączniku Nr 2 "Struktura organizacyjna Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych" po pkt 10 dodaje się pkt 10a w brzmieniu:

"10a. Wydział Koordynacji i Kontroli;".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.