Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2013.73

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 4/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 20 marca 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania, struktury organizacyjnej oraz siedziby Dowództwa Marynarki Wojennej

Zarząd Organizacji i Uzupełnień - P1

Na podstawie art. 13a ust. 6 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461, 1101, 1407 i 1445) zarządza się, co następuje:

§  1. W "Szczegółowym zakresie działania Dowództwa Marynarki Wojennej", stanowiącym załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr Z-4/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania, struktury organizacyjnej oraz siedziby Dowództwa Marynarki Wojennej (niepublikowane), zmienionym zarządzeniem Nr 48/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 września 2011 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania, struktury organizacyjnej oraz siedziby Dowództwa Marynarki Wojennej (Dz. Urz. MON Nr 20, poz. 296), zarządzeniem Nr 88/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 sierpnia 2012 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania, struktury organizacyjnej oraz siedziby Dowództwa Marynarki Wojennej (Dz. Urz. MON poz. 319) i zarządzeniem Nr 116/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 listopada 2012 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania, struktury organizacyjnej oraz siedziby Dowództwa Marynarki Wojennej (Dz. Urz. MON poz. 424) wprowadza się następujące zmiany:
1) w Spisie Treści w Rozdziale 8 po pkt 8 dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

"9. Wydział Ceremoniału Wojskowego",

2) po § 34 dodaje się § 34a w brzmieniu:

"§ 34a. 1. Wydział Ceremoniału Wojskowego jest komórką wewnętrzną Dowództwa, właściwą w zakresie organizacji uroczystości i innych przedsięwzięć z udziałem żołnierzy Marynarki Wojennej oraz współpracy z organami administracji rządowej i samorządowej w tym obszarze.

2. Do zadań Wydziału Ceremoniału Wojskowego należy:

1) organizowanie oraz kierowanie uroczystościami z udziałem żołnierzy Marynarki Wojennej oraz współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie organizacji tych uroczystości;

2) organizowanie udziału żołnierzy Marynarki Wojennej w uroczystościach, akcjach charytatywnych i innych przedsięwzięciach;

3) opracowywanie projektów rozkazów Dowódcy w sprawach uroczystości z udziałem żołnierzy Marynarki Wojennej, użytkowania terenu oraz obiektów wojskowych;

4) uzgadnianie z organami administracji rządowej i samorządowej a także z instytucjami kościelnymi udziału żołnierzy Marynarki Wojennej w uroczystościach, akcjach charytatywnych i innych przedsięwzięciach;

5) współdziałanie z Policją, Strażą Miejską oraz Żandarmerią Wojskową w celu zapewnienia porządku w czasie uroczystości z udziałem żołnierzy Marynarki Wojennej;

6) współdziałanie z właściwymi organami administracji rządowej i samorządowej w należytym utrzymaniu cmentarzy wojskowych i mogił żołnierskich;

7) współdziałanie z księżmi dziekanami wszystkich wyznań w zakresie organizacji uroczystości patriotyczno-religijnych i religijnych z udziałem żołnierzy Marynarki Wojennej;

8) realizowanie zadań pozostających w kompetencji dowódcy Garnizonu Gdynia w obszarach określonych w pkt 1-7.".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.