Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2012.318

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 89/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 24 sierpnia 2012 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania, struktury organizacyjnej oraz siedziby Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych

Zarząd Organizacji i Uzupełnień P-1

Na podstawie art. 13b ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461) zarządza się, co następuje:

§  1. W zarządzeniu Nr Z-2/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania, struktury organizacyjnej oraz siedziby Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych (niepublikowane) wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku Nr 1 "Szczegółowy zakres działania Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych":
a) w Spisie Treści w Rozdziale 6 uchyla się pkt 8,
b) w § 3 w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) wykonywanie zadań Ministra Obrony Narodowej w zakresie ochrony granicy państwowej w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej;",

c) § 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5.

1. Sekretariat jest komórką wewnętrzną Dowództwa właściwą w zakresie realizacji zadań związanych z organizacją zabezpieczenia pracy Dowódcy oraz planowania, koordynowania i organizowania przedsięwzięć dotyczących współpracy zagranicznej Dowództwa.

2. Do zadań Sekretariatu należy:

1) realizowanie zadań związanych z planowaniem, koordynowaniem oraz organizowaniem pracy Dowódcy, a także dokumentowanie przedsięwzięć służbowych realizowanych przez Dowódcę;

2) zapewnienie sprawnego obiegu informacji dotyczących realizowanych zadań służbowych;

3) zapewnienie terminowego przygotowywania materiałów dla Dowódcy na posiedzenia organów kolegialnych prowadzone przez Ministra Obrony Narodowej i Szefa Sztabu Generalnego WP oraz ich archiwizacja;

4) organizowanie obiegu dokumentów wpływających do Dowódcy oraz sprawowanie nadzoru nad terminowym wykonaniem, przez osoby funkcyjne i komórki wewnętrzne Dowództwa, dekretacji zawartych w tych dokumentach;

5) planowanie i realizowanie współpracy zagranicznej Dowództwa oraz dokonywanie jej analizy i oceny, a także przedstawianie Dowódcy możliwości jej rozwijania;

6) opracowywanie i uaktualnianie dokumentacji regulującej proces realizacji współpracy zagranicznej w Dowództwie;

7) organizowanie i zabezpieczanie realizacji przedsięwzięć Dowódcy i Szefa Sztabu-Zastępcy Dowódcy wynikających z planu kontaktów zagranicznych;

8) udział w opracowywaniu i realizacji planów wydatków Dowództwa, w części dotyczącej obsługi Dowódcy i funkcjonowania Sekretariatu oraz realizacji współpracy zagranicznej;

9) utrzymywanie roboczych kontaktów z polskimi przedstawicielami wojskowymi i polskimi zespołami łącznikowymi w państwach NATO i UE;

10) realizowanie zadań wynikających z pełnienia punktu kontaktowego z dowództwami i jednostkami sił zbrojnych NATO i UE;

11) koordynowanie realizacji przedsięwzięć w zakresie współpracy zagranicznej Dowództwa w ramach integracji z NATO i innych programów współpracy wojskowej, w tym z UE;

12) zabezpieczanie dokumentów i pomieszczeń służbowych Dowódcy i Sekretariatu;

13) koordynowanie rozpatrywania petycji, wniosków oraz zażaleń wpływających do Dowództwa, a także przedstawianie sprawozdań w tym zakresie;

14) współpraca w zakresie realizowanych zadań z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostkami organizacyjnymi podległymi Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanymi oraz instytucjami cywilnymi.",

d) uchyla się § 20;
2) Załącznik Nr 2, określający strukturę organizacyjną Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych, otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.