Zm.: zarządzenie w sprawie szczegółowego komunikatu XML dotyczącego przekazywania dokumentów rozliczeniowych w postaci dokumentu elektronicznego.

Dzienniki resortowe

NFZ.2014.14

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 14/2014/DI
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 27 marca 2014 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego komunikatu XML dotyczącego przekazywania dokumentów rozliczeniowych w postaci dokumentu elektronicznego

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) w zw. z § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie Systemu Rejestru Usług Medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia (Dz. U. poz. 514) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Nr 71/2013/DI Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowego komunikatu XML dotyczącego przekazywania dokumentów rozliczeniowych w postaci dokumentu elektronicznego, załącznik do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§  2.
Zarządzenie stosuje się do dokumentów rozliczeniowych w postaci dokumentu elektronicznego przekazywanych od dnia 1 maja 2014 r.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2014 r.

ZAŁĄCZNIK

Komunikat szczegółowy dla rachunku / faktury / noty – wersja komunikatu 2.0