Zm.: zarządzenie w sprawie szczególnego sposobu organizacji kancelarii tajnych, stosowania środków ochrony fizycznej oraz... - OpenLEX

Zm.: zarządzenie w sprawie szczególnego sposobu organizacji kancelarii tajnych, stosowania środków ochrony fizycznej oraz obiegu informacji niejawnych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGSG.2007.12.107

Akt jednorazowy
Wersja od: 23 listopada 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 117
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 23 listopada 2007 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie szczególnego sposobu organizacji kancelarii tajnych, stosowania środków ochrony fizycznej oraz obiegu informacji niejawnych

§  1.
W zarządzeniu Nr 51 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 7 września 2006 r. w sprawie szczególnego sposobu organizacji kancelarii tajnych, stosowania środków ochrony fizycznej oraz obiegu informacji niejawnych (Dz. Urz. KGSG Nr 7, poz. 59) zmienionego zarządzeniem Nr 60 z dnia 1 czerwca 2007 r., w § 62 w pkt 20 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 21 w brzmieniu:

"21) Biuro Lotnictwa Straży Granicznej - BL."

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.