Zm.: zarządzenie w sprawie szczególnego sposobu organizacji kancelarii tajnych, stosowania środków ochrony fizycznej oraz obiegu informacji niejawnych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGSG.2007.6.60

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 czerwca 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 60
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 1 czerwca 2007 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie szczególnego sposobu organizacji kancelarii tajnych, stosowania środków ochrony fizycznej oraz obiegu informacji niejawnych

§  1.
W zarządzeniu Nr 51 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 7 września 2006 r. w sprawie szczególnego sposobu organizacji kancelarii tajnych, stosowania środków ochrony fizycznej oraz obiegu informacji niejawnych w § 62 w pkt 19 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 20 w brzmieniu:

"20) Zarząd Zabezpieczenia Działań Straży Granicznej - ZD."

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2007 r.