Dziennik resortowy

Dz.Urz.KGSG.2013.26

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 21
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 29 marca 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz innych komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie materiałów niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oraz doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego

Na podstawie art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 53 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz innych komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie materiałów niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oraz doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego (Dz. Urz. KGSG Nr 17, poz. 56 oraz z 2012 r. poz. 77) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 40:
a) uchyla się pkt 2,
b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) Śląsko-Małopolski Oddział Straży Granicznej - ŚM;",

c) uchyla się pkt 4;
2) w § 41:
a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) Biuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej - SW;",

b) uchyla się pkt 6 i 13,
c) w pkt 15 średnik zastępuje się kropką i uchyla się pkt 16 i 17;
3) Rozdział 10 Zasady postępowania w przypadku utraty kontroli nad dokumentem otrzymuje brzmienie:

"Rozdział 10.

Zasady postępowania w przypadku naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych

§ 76. 1. W przypadku naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych, osoba która stwierdziła tego rodzaju naruszenie niezwłocznie o tym zawiadamia, w formie pisemnej, pełnomocnika ochrony jednostki organizacyjnej.

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, składa się za pośrednictwem bezpośredniego przełożonego.

3. Pełnomocnik ochrony po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, niezwłocznie:

1) przedstawia zawiadomienie kierownikowi jednostki organizacyjnej, proponując tryb postępowania w sprawie;

2) podejmuje działania zmierzające do:

a) wyjaśnienia okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych,

b) ograniczenia negatywnych skutków naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych.

4. Pełnomocnik ochrony z działań, o których mowa w ust. 3 pkt 2 lit. a, sporządza sprawozdanie.

5. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 4, zatwierdza kierownik jednostki organizacyjnej.

§ 77. 1. W przypadku utraty dokumentu zawierającego informacje niejawne, który nie zostanie odnaleziony, sprawozdanie, o którym mowa w § 76 ust. 4, rozszerza się o wniosek o zdjęcie dokumentu z ewidencji.

2. Zatwierdzone przez kierownika jednostki organizacyjnej sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, stanowi podstawę do zdjęcia dokumentu z ewidencji.

§ 78. 1. W przypadku naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych w oddziale lub ośrodku szkolenia Straży Granicznej, komendant oddziału lub ośrodka szkolenia, oprócz działań, o których mowa w § 76 i 77, zawiadamia o stwierdzonym naruszeniu, podjętych działaniach i ich wyniku Komendanta Głównego Straży Granicznej.

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, składa się za pośrednictwem Dyrektora Biura Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Głównej Straży Granicznej.".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2013 r., z wyjątkiem § 1 pkt 1:
1) lit. b, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r.;
2) lit. c, który wchodzi w życie z dniem 16 listopada 2013 r.;
3) lit. a, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.