Dziennik resortowy

Dz.Urz.WUG.2013.9

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 4
DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 1 marca 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie systemu zarządzania jakością w Wyższym Urzędzie Górniczym

Na podstawie art. 25 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 14 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 26 października 2012 r. w sprawie systemu zarządzania jakością w Wyższym Urzędzie Górniczym (Dz. Urz. WUG poz. 95) w § 4 w ust. 1 uchyla się pkt 7.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706, z 2011 r. Nr 82, poz. 451, Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183 oraz z 2012 r. poz. 1544.