Zm.: zarządzenie w sprawie systemu zarządzania jakością w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.WUG.2010.15.85

Akt jednorazowy
Wersja od: 17 sierpnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 7
DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 17 sierpnia 2010 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie systemu zarządzania jakością w Wyższym Urzędzie Górniczym

Na podstawie z art. 25 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu nr 3 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie systemu zarządzania jakością w Wyższym Urzędzie Górniczym (Dz. Urz. WUG Nr 5, poz. 32) załącznik do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK 

POLITYKA JAKOŚCI WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

Wyższy Urząd Górniczy, wykonując służbę publiczną, jest przyjaznym dla klientów, nowocześnie zarządzanym Urzędem, pełniącym wiodącą rolę w zakresie poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach górniczych, optymalizacji gospodarowania złożami kopalin oraz ograniczania uciążliwości oddziaływania górnictwa na ludzi i środowisko. W związku z tym prowadzimy politykę ciągłego doskonalenia systemu jakości i wszystkich obszarów funkcjonalnych naszego Urzędu mających wpływ na jakość świadczonych usług.

Główne kierunki realizacji polityki jakości obejmują:

1)
profesjonalne, bezstronne i zgodne z prawem załatwianie spraw;
2)
stosowanie procedur administracyjnych w sposób przejrzysty, z wykorzystaniem narzędzi informatycznych;
3)
doskonalenie polityki informacyjnej Urzędu;
4)
zapewnianie zasobów umożliwiających racjonalną realizację celów;
5)
sprawne dostosowywanie się do nowych zadań nakładanych na Urząd;
6)
doskonalenie kontroli zarządczej;
7)
przeciwdziałanie zjawisku korupcji;
8)
zatrudnianie wysoko wykwalifikowanej kadry przestrzegającej standardów etycznych;
9)
zapewnianie systematycznego podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników Urzędu;
10)
troskę o utrzymanie dobrej atmosfery pracy;
11)
propagowanie idei zarządzania przez jakość w okręgowych i specjalistycznych urzędach górniczych.

Wyższy Urząd Górniczy przywiązuje szczególną wagę do tworzenia i utrzymywania partnerskich relacji ze wszystkimi instytucjami realizującymi cele administracji rządowej, w tym w zakresie budowania skutecznej i przyjaznej dla obywateli administracji publicznej.