Dziennik resortowy

Dz.Urz.MŚ.2013.27

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18
MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 18 marca 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie Systemu Kontroli Zarządczej w Ministerstwie Środowiska

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1. W Księdze Systemu Kontroli Zarządczej stanowiącej załącznik do zarządzenia Nr 9 Ministra Środowiska z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie Systemu Kontroli Zarządczej w Ministerstwie Środowiska punkt 4.5 podpunkt 4.5.1. otrzymuje brzmienie:

"4.5.1. Właściciele Ryzyk w ramach podległych im obszarów wydają oświadczenia o stanie kontroli zarządczej, w których wskazują zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej oraz ryzyka o najwyższym poziomie Współczynnika ryzyka szczątkowego tj. te, które według Właściciela ryzyka powinny być nieakceptowane, przedstawiają sposób minimalizacji zastrzeżenia w postaci mechanizmów kontroli oraz proponują działania, które mają służyć wyeliminowaniu zastrzeżeń."

§  2. W Księdze Systemu Kontroli Zarządczej stanowiącej załącznik do zarządzenia Nr 9 Ministra Środowiska z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie Systemu Kontroli Zarządczej w Ministerstwie Środowiska załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Środowiska kieruje działami administracji rządowej - gospodarka wodna i środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1492, Nr 291, poz. 1707.

ZAŁĄCZNIK

Załącznik Nr  2

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok ...

Pan/Pani ….... (imię i nazwisko)

Dyrektor …... (nazwa komórki organizacyjnej)

Dział  I

w zakresie przydzielonych mi uprawnień oświadczam, iż posiadam wystarczającą pewność /wystarczającą pewność z zastrzeżeniami*, że w kierowanej przeze mnie komórce organizacyjnej:

1. realizowane zadania i podejmowane działania były prowadzone zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami (procedurami wewnętrznymi) przyjętymi w jednostce,

2. sprawozdania i informacje sporządzane przez komórkę organizacyjną zarówno na potrzeby innych komórek organizacyjnych jak i przedstawiane na zewnątrz były prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym,

3. zasoby przydzielone do realizacji zadań komórki organizacyjnej zostały wykorzystane wyłącznie do realizacji zadań komórki oraz w sposób oszczędny, gospodarny i efektywny,

4. zasady kontroli zarządczej w zakresie zadań realizowanych przez komórkę organizacyjną są przestrzegane, w szczególności:

a) zapewniony jest skuteczny nadzór i kontrola nad realizacją zadań komórki,

b) identyfikacja i analiza występujących ryzyk w celu zwiększenia prawdopodobieństwa terminowej i skutecznej realizacji zadań była i jest prowadzona na bieżąco, zastosowałem/am odpowiednie działania korygujące,

c) zapewniona została ciągłość realizacji zadań (w okresie mojej nieobecności),

d) podział obowiązków oraz sposób przydzielania zadań poszczególnym pracownikom jest adekwatny dla zapewnienia skutecznej i terminowej realizacji zdań,

e) wszyscy pracownicy komórki posiadają aktualne opisy stanowisk pracy, odzwierciedlające faktycznie realizowane przez nich czynności,

f) zapewniony jest wystarczająco skuteczny i sprawny system przepływu informacji w komórce organizacyjnej i w jednostce, w zakresie spraw, realizowanych przez komórkę organizacyjną.

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie oraz informacjach, które pochodzą z*:

- monitoringu realizacji celów i zadań,

- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej zgodnie ze standardami kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,

- audytu wewnętrznego,

- kontroli wewnętrznych,

- kontroli zewnętrznych,

- innych źródeł informacji ................................................

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

………………………………….

(podpis i pieczęć)

Dział  II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:

1.1. Zastrzeżenie 1 [nazwa zastrzeżenia]

[Krótki opis]

1.2. Zastrzeżenie 2

1.3. Zastrzeżenie 3

1.4. …

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

2.1. Planowane działania odnośnie zastrzeżenia 1 [nazwa zastrzeżenia]

[Opis planowanych działań]

2.2. Planowane działania odnośnie zastrzeżenia 2

2.3. Planowane działania odnośnie zastrzeżenia 3

2.4. ….

3. Zastrzeżenia dotyczą zbyt wysokiego poziomu następujących ryzyk:

Lp.Nazwa ryzyka
1
2
3
4
...

Dział  III

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

[W oświadczeniu za rok 2012 dyrektorzy komórek organizacyjnych nie wypełniają tego działu.]

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

[Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie.]

2. Pozostałe działania:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

[Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.]

………………………………….. ………………………….….."

(miejscowość, data) (podpis i pieczęć)

______

* niewłaściwe skreślić