Dziennik resortowy

B.I.LP.2013.7.95

| Akt jednorazowy
Wersja od: 4 czerwca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 50
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 4 czerwca 2013 r.
zmieniające Zarządzenie nr 27 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 9 kwietnia 2008 r. (znak: OI-021-02-4/08) w sprawie stosowania certyfikatów kwalifikowanych i niekwalifikowanych w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe

EI-021-1-10/13

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.) oraz § 6 i § 8 ust. 1 pkt 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, wprowadzonego w życie Zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r., zarządzam, co następuje:

§  1. W Zarządzeniu nr 27 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 9 kwietnia 2008 r. w sprawie stosowania certyfikatów kwalifikowanych i niekwalifikowanych w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe wprowadza się następujące zmiany: § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"Do wydruku kart kryptograficznych o wzorze opisanym w załączniku nr 1 niniejszego zarządzenia uprawniony jest Zakład Informatyki Lasów Państwowych."

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.