Dziennik resortowy

B.I.LP.2008.1.2

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 grudnia 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 68
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 14 grudnia 2007 r.
w sprawie zmiany zarządzenia nr 24 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 7 czerwca 2006 r. - znak: GK-1103-10/061 w sprawie stażu absolwentów szkół oraz ich przyjmowania do zatrudnienia w Lasach Państwowych

GK-1103-42/07

Na podstawie § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe2 - w wykonaniu zadania dyrektora generalnego Lasów Państwowych określonego w § 8, ust. 2, pkt 3 Statutu3 - zarządzam, co następuje.

§  1. W zarządzeniu nr 24 dyrektora generalnego Lasów Państwowych, o którym mowa w tytule, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 2, ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

"2 a) absolwenci studiów ubiegający się o przyjęcie na staż, składają do wybranej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych: podanie o przyjęcie na staż, odpis dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ich ukończeniu oraz zaświadczenie o średniej ocen uzyskanej w okresie całego toku studiów,

b) absolwenci średnich szkół leśnych i innych średnich szkół zawodowych ubiegający się o przyjęcie na staż, składają do wybranej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych: podanie o przyjęcie na staż, potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej, zawierającą oceny końcowe z poszczególnych przedmiotów nauczania w szkole średniej, potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię świadectwa maturalnego oraz oryginał lub uwierzytelnioną kserokopię dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego, wydanego przez komisję egzaminacyjną, przeprowadzającą egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe".

2. W § 6, ust. 1 po kropce dodaje się zdanie: "Egzamin przeprowadza się w ciągu ostatnich dwóch tygodni okresu stażu."

3. Po § 13 dodaje się § 13a w brzmieniu:

"Kandydaci na staż oraz do zatrudnienia w Lasach Państwowych do dokumentów, o których mowa w § 2, ust. 2, lit. a) i b) oraz w § 7, ust. 2, dołączają oświadczenie z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

§  2. Zgodnie z wykazem, o którym mowa w zarządzeniu nr 41 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 4 lipca 2007 roku w sprawie ustalenia standardowej klasyfikacji haseł służących grupowaniu aktów reglamentacji wewnętrznej dyrektora generalnego Lasów Państwowych, niniejsze zarządzenie należy do grupy aktów reglamentacji wewnętrznej, ujętych pod pozycjami: 10 b).
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1 Zarządzenie nr 24 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 7 czerwca 2006 r., znak: GK-1103-10/06 w sprawie stażu absolwentów szkół oraz ich przyjmowania do zatrudnienia w Lasach Państwowych, zmienione zarządzeniem nr 11 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 15 marca 2007 r., znak: GK-1103-10/07

2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa z 18 maja 1994 r.: w § 6 Statutu Lasów Państwowych ustanowiono, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do ustawy, a także Innych przepisów prawnych dyrektor generalny Lasów Państwowych wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.

3 W § 8, ust. 2, pkt 3 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe określono, że: "Dyrektor generalny Lasów Państwowych kształtuje strukturę zatrudnienia w Lasach Państwowych".