Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZ.2009.3.11

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 marca 2009 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 11 marca 2009 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie statutu Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Na podstawie art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Dz. U. Nr 126, poz. 1379, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 października 2002 r. w sprawie statutu Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Dz. Urz. Min. Zdrow. z 2002 r. Nr 10, poz. 58 oraz z 2003 r. Nr 3, poz. 31 i Nr 7, poz. 63) w § 5 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Urzędem kieruje Wiceprezes wskazany przez ministra właściwego do spraw zdrowia w przypadku:

1) nieobecności Prezesa;

2) braku Prezesa - do czasu powołania nowego Prezesa.".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia podpisania.
______

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 152, poz. 1263, z 2004 r. Nr 93, poz. 896 oraz z 2006 r. Nr 75, poz. 492 i Nr 170, poz. 1217.