Zm.: zarządzenie w sprawie sposobu numeracji banków i ich jednostek organizacyjnych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.NBP.2007.19.37

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 grudnia 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 25/2007
Prezesa Narodowego Banku Polskiego
z dnia 21 grudnia 2007 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu numeracji banków i ich jednostek organizacyjnych

Na podstawie art. 68 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 oraz Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228, poz. 2260 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 85, poz. 727, Nr 167, poz. 1398 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 157, poz. 1119, Nr 190, poz. 1401 i Nr 245, poz. 1775 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 272 i Nr 112, poz. 769) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu nr 7/2002 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 24 maja 2002 r. w sprawie sposobu numeracji banków i ich jednostek organizacyjnych (Dz. Urz. NBP Nr 8, poz. 27) wprowadza się następujące zmiany:
  1)
§ 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Jednostkami organizacyjnymi banków, podlegającymi numeracji w sposób określony w zarządzeniu, są:

1) centrale banków krajowych;

2) oddziały instytucji kredytowych;

3) oddziały banków zagranicznych;

4) inne jednostki organizacyjne banków, oddziałów instytucji kredytowych i oddziałów banków zagranicznych, wymieniające zlecenia płatnicze w ramach rozliczeń i rozrachunków międzybankowych.";

  2)
§ 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. 1. Numery banków i ich jednostek organizacyjnych nadawane są przez Narodowy Bank Polski, zwany dalej "NBP", w następujący sposób:

1) centralom nowo utworzonych banków krajowych oraz nowo utworzonym oddziałom instytucji kredytowych i oddziałom banków zagranicznych - w terminie 14 dni roboczych od daty przekazania do NBP przez te podmioty aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, wypełnionej "Karty ewidencyjnej", zwanej dalej "zgłoszeniem", według wzoru ustalonego w załączniku nr 1 do zarządzenia, a w przypadku banków krajowych lub oddziałów banków zagranicznych również zezwolenia na utworzenie banku lub oddziału;

2) jednostkom organizacyjnym innym niż wymienione w pkt. 1 - w terminie 14 dni roboczych od daty przekazania zgłoszenia do NBP przez centralę właściwego banku krajowego, oddział instytucji kredytowej lub oddział banku zagranicznego;

3) jednostkom organizacyjnym banku przejmowanego w razie połączenia banków lub jednostkom organizacyjnym banku dzielonego, którego część majątku jest przejmowana przez inny bank - w terminie 14 dni roboczych - najpóźniej 30 dnia roboczego przed planowanym połączeniem lub podziałem - po dokonaniu przez centralę banku przejmującego zgłoszenia do NBP.

2. Departamentom Centrali oraz jednostkom organizacyjnym NBP numery nadaje Departament Systemu Płatniczego, niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia z departamentu lub jednostki.";

  3)
w § 3:
a)
w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) pierwsze trzy cyfry stanowią symbol wyróżniający bank krajowy, oddział instytucji kredytowej lub oddział banku zagranicznego, przy czym pierwsza cyfra powinna być cyfrą od 1 do 7,";

b)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Oznaczenia cyfrowe, o których mowa w ust. 1 pkt 2, przeznaczone są odpowiednio:

1) w przedziale 0000 - 0100 dla oznaczania central banków krajowych, oddziałów instytucji kredytowych, oddziałów banków zagranicznych lub ich wewnętrznych komórek organizacyjnych (np. departamentów);

2) w przedziale 0101 - 9999 dla oznaczania innych jednostek organizacyjnych banków krajowych, oddziałów instytucji kredytowych, oddziałów banków zagranicznych lub ich wewnętrznych komórek organizacyjnych.";

  4)
§ 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. W przypadku zgłoszenia przez centralę banku przejmującego inny bank lub część majątku innego banku (dzielonego), najpóźniej 30 dnia roboczego przed planowanym terminem odpowiednio połączenia banków lub podziału banku, potrzeby utrzymania, przez określony czas po połączeniu lub podziale, dotychczasowej numeracji jednostek banku przejmowanego lub dzielonego, nadanie tym jednostkom nowych numerów następuje najpóźniej 30 dnia roboczego przed upływem ustalonego przez NBP, w uzgodnieniu z bankiem przejmującym, terminu utrzymania dotychczasowej numeracji.";

  5)
w § 5 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"§ 5. 1. NBP prowadzi wykaz numerów banków krajowych, oddziałów instytucji kredytowych, oddziałów banków zagranicznych i ich jednostek organizacyjnych, który udostępnia centralom banków krajowych, oddziałom instytucji kredytowych i oddziałom banków zagranicznych. Wykaz zawiera w szczególności: nazwy oraz dane adresowe i telekomunikacyjne banków i ich jednostek organizacyjnych, którym przypisane są poszczególne numery, przy czym dane te aktualizowane są na podstawie zgłoszeń przesyłanych przez centrale banków krajowych, oddziały instytucji kredytowych i oddziały banków zagranicznych.

2. Numery banków krajowych, oddziałów instytucji kredytowych, oddziałów banków zagranicznych i ich jednostek organizacyjnych skreśla się z wykazu, o którym mowa w ust. 1, w sposób następujący:

1) numery central banków krajowych, oddziałów instytucji kredytowych i oddziałów banków zagranicznych - po uzyskaniu przez NBP odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego o wykreśleniu;

2) numery innych jednostek organizacyjnych - po przekazaniu do NBP zgłoszenia przez centralę właściwego banku krajowego, oddział instytucji kredytowej lub oddział banku zagranicznego.";

  6)
załącznik nr 1 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 grudnia 2007 r.

ZAŁĄCZNIK 

KARTA EWIDENCYJNA

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

grafika