Dziennik resortowy

Dz.Urz.NBP.2012.12

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 listopada 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 22/2012
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 27 listopada 2012 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu i trybu przeliczania, sortowania, pakowania i oznaczania opakowań banknotów i monet oraz wykonywania czynności związanych z zaopatrywaniem banków w te znaki

Na podstawie art. 68 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 19/2007 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 24 października 2007 r. w sprawie sposobu i trybu przeliczania, sortowania, pakowania i oznaczania opakowań banknotów i monet oraz wykonywania czynności związanych z zaopatrywaniem banków w te znaki (Dz. Urz. NBP Nr 14, poz. 28, z 2008 r. Nr 10, poz. 13 oraz z 2010 r. Nr 18, poz. 20) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. 1. Banki, oddziały banków zagranicznych i oddziały instytucji kredytowych, zwane dalej "bankami", przeliczają i sortują banknoty i monety pochodzące z wpłat gotówkowych, zamiany i pobrane z innego banku oraz przeliczają banknoty i monety pochodzące z wymiany w sposób określony w zarządzeniu, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej.

2. Przeliczanie i sortowanie banknotów i monet pobranych z innego banku podlega monitorowaniu i rejestrowaniu lub odbywa się w obecności drugiego pracownika przy zapewnieniu możliwości wzajemnej obserwacji.";

2) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. NBP lub w jego imieniu oddział okręgowy NBP może zawierać umowy, o których mowa w ust. 1, z bankiem lub działającą w jego imieniu jednostką organizacyjną tego banku.".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228, poz. 2260 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 85, poz. 727, Nr 167, poz. 1398 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 157, poz. 1119, Nr 190, poz. 1401 i Nr 245, poz. 1775, z 2007 r. Nr 42, poz. 272 i Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 192, poz. 1179, Nr 209, poz. 1315 i Nr 231, poz. 1546, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 341, Nr 65, poz. 545, Nr 71, poz. 609, Nr 127, poz. 1045, Nr 131, poz. 1075, Nr 144, poz. 1176, Nr 165, poz. 1316, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540, z 2010 r. Nr 40, poz. 226, Nr 81, poz. 530, Nr 126, poz. 853, Nr 182, poz. 1228 i Nr 257, poz. 1724, z 2011 r. Nr 72, poz. 388, Nr 126, poz. 715, Nr 131, poz. 763, Nr 134, poz. 779 i 781, Nr 165, poz. 984, Nr 199, poz. 1175, Nr 201, poz. 1181 i Nr 232, poz. 1378 oraz z 2012 r. poz. 855.