Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.1989.11.30

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 grudnia 1989 r.

ZARZĄDZENIE Nr 86
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 30 grudnia 1989 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie specjalizacji biegłych księgowych i przeprowadzenia egzaminów na biegłych księgowych, stawek wynagrodzenia i wysokości opłat egzaminacyjnych.

Na podstawie § 26 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 1982 r. w sprawie weryfikacji rocznych bilansów przedsiębiorstw i innych państwowych jednostek organizacyjnych (Dz. U. Nr 25, poz. 180 i z 1987 r. Nr 25, poz. 137) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Nr 79 Ministra Finansów z dnia 23 października 1982 r. w sprawie specjalizacji biegłych księgowych i przeprowadzania egzaminów na biegłych księgowych, stawek wynagrodzenia i wysokości opłat egzaminacyjnych (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 15, poz. 36, z 1984 r. Nr 11, poz. 31, z 1987 r. Nr 6, poz. 14 i z 1988 r. Nr 11, poz. 27) § 9 otrzymuje brzmienie:

"§ 9. 1. Opłaty za egzamin na biegłych księgowych wynoszą:

1) za egzamin z każdego przedmiotu - 6.000 zł,

2) za egzamin poprawkowy z każdego przedmiotu - 10.000 zł.

2. Opłata za dyplom biegłego księgowego wynosi - 15.000 zł.

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1990 r.