Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUS.2008.10.54

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 października 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 7
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 27 października 2008 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie składu, zakresu i trybu działania Komisji Metodologicznej

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 4 statutu Głównego Urzędu Statystycznego, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Statystycznemu (Dz. U. Nr 148, poz. 1648, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 5 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 4 lipca 2008 r. w sprawie składu, zakresu i trybu działania Komisji Metodologicznej (Dz. Urz. GUS Nr 7, poz. 38) wprowadza się następujące zmiany:
1) do ustalonego w § 1 ust. 1 składu Komisji powołuje się prof. Henryka Domańskiego,
2) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W posiedzeniach Komisji stale bierze udział dyrektor Departamentu Metodologii, Standardów i Rejestrów".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 122, poz. 1044, z 2004 r. Nr 31, poz. 263, z 2005 r. Nr 38, poz. 342 i Nr 154, poz. 1285 oraz z 2007 r. Nr 133, poz. 925.