Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Zarządu Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej. - OpenLEX

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Zarządu Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGSG.2007.11.97

Akt jednorazowy
Wersja od: 31 października 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 103
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 31 października 2007 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Zarządu Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 3a pkt 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 170, poz. 1218 oraz z 2007 r. Nr 57, poz. 390 i Nr 82, poz. 558) zarządza się, co następuje:
§  1.
W załączniku do zarządzenia nr 76 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 22 sierpnia 2007 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Zarządu Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2:
a)
w ust. 1 po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:

7a) niezwłoczne informowanie Komendanta Głównego Straży Granicznej o stwierdzonych przez Zarząd nieprawidłowościach i zagrożeniach mogących mieć wpływ na decyzje podejmowane przez organy Straży Granicznej.";

b)
w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) innych niż określone w pkt 1-3, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek przełożonych, o których mowa w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, zwanej dalej "ustawą".";

2)
w § 6 w ust. 1 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

"3a) Wydział Koordynacji i Zabezpieczenia;".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.