Dziennik resortowy

Dz.Urz.KGSG.2010.11.52

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 października 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 63
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 25 października 2010 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Zarządu do Spraw Cudzoziemców Komendy Głównej Straży Granicznej

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 3a pkt 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1. W załączniku do zarządzenia nr 77 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 16 października 2009 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Zarządu do Spraw Cudzoziemców Komendy Głównej Straży Granicznej, zmienionego zarządzeniem nr 15 z dnia 25 lutego 2010 r., wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) realizacja w zakresie właściwości Komendanta Głównego Straży Granicznej zadań określonych w:

a) ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z 2007 r. Nr 120, poz. 818 i Nr 165, poz. 1170, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 180, poz. 1112, Nr 216, poz. 1367, Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206 i Nr 95, poz. 790 oraz z 2010 r. Nr 81, poz. 531 i Nr 96, poz. 620),

b) ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2009 r. Nr 189, poz. 1472 oraz z 2010 r. Nr 81, poz. 531),

c) ustawie z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli Państw Członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. Nr 144, poz. 1043, z 2007 r. Nr 120, poz. 818, z 2008 r. Nr 216, poz. 1367 oraz z 2010 r. Nr 81, poz. 531),

d) ustawie z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (Dz. U. Nr 165, poz. 1170, z 2008 r. Nr 195, poz. 1198 i Nr 216, poz. 1367 oraz z 2010 r. Nr 41, poz. 233 i Nr 81, poz. 531) w zakresie wynikającym z udziału Straży Granicznej w Wizowym Systemie Informacyjnym;";

2) w § 2:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) prowadzenie postępowań odwoławczych od decyzji terenowych organów Straży Granicznej, w tym opracowywanie decyzji administracyjnych i postanowień Komendanta Głównego Straży Granicznej, w sprawach:

a) odmowy wydania przepustki cudzoziemcowi będącemu członkiem załogi statku morskiego,

b) unieważnienia przepustki wydanej cudzoziemcowi będącemu członkiem załogi statku morskiego,

c) odmowy wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

d) odmowy wydania wizy Schengen,

e) unieważnienia wizy Schengen,

f) cofnięcia wizy Schengen,

g) unieważnienia wizy krajowej,

h) cofnięcia wizy krajowej,

i) nakazu przebywania w określonym miejscu do czasu opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

j) zakazu opuszczania statku powietrznego lub morskiego,

k) nakazu opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na pokładzie innego statku powietrznego lub morskiego niż ten, którym cudzoziemiec przybył;",

b) pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3) przekazywanie, z upoważnienia Komendanta Głównego Straży Granicznej, za pośrednictwem Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców informacji o wydanych wizach Schengen właściwym organom innych państw obszaru Schengen w przypadkach, o których mowa w art. 25 ust. 4 i art. 31 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks wizowy) (Dz. Urz. UE L 243 z dnia 15 września 2009 r., s. 1), zwanego dalej "kodeksem wizowym";

4) gromadzenie, z upoważnienia Komendanta Głównego Straży Granicznej, przekazywanych przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców informacji o wizach Schengen wydanych przez właściwe organy innych państw obszaru Schengen w przypadkach, o których mowa w art. 25 ust. 4 i art. 31 ust. 1 kodeksu wizowego;",

c) pkt 27 otrzymuje brzmienie:

"27) wykonywanie czynności wynikających z przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 343/2003 z dnia 18 lutego 2003 r. ustanawiającego kryteria i mechanizmy określania państwa członkowskiego właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl, wniesionego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego (Dz. Urz. UE L 50 z dnia 25 lutego 2003 r., s. 1) (tzw. Dublin II), w zakresie organizacji procesu przyjmowania i przekazywania obywateli państw trzecich;",

d) pkt 43 otrzymuje brzmienie:

"43) nadzór i koordynacja czynności związanych z kontrolą legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia przez nich działalności gospodarczej, powierzania im wykonywania pracy, z uwzględnieniem nadzoru nad postępowaniami w sprawach o wykroczenia o czyny określone w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, Nr 70, poz. 416, Nr 171, poz. 1056, Nr 216, poz. 1367 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 69, poz. 595, Nr 91, poz. 742, Nr 97, poz. 800, Nr 115, poz. 964, Nr 125, poz. 1035, Nr 127, poz. 1052, Nr 161, poz. 1278 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 81, poz. 531);";

3) w § 4 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) Wydział II Identyfikacji i Readmisji,"

4) w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) wydawania, w imieniu Komendanta Głównego Straży Granicznej, decyzji administracyjnych i postanowień w zakresie udzielonego upoważnienia;".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1218, z 2007 r. Nr 57, poz. 390 i Nr 82, poz. 558, z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 195, poz. 1199, Nr 216, poz. 1367 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 85, poz. 716, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540 oraz z 2010 r. Nr 127, poz. 857, Nr 164, poz. 1108 i Nr 182, poz. 1228.