Dziennik resortowy

Dz.Urz.KGSG.2012.46

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 55
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 28 sierpnia 2012 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Zarządu do Spraw Cudzoziemców Komendy Głównej Straży Granicznej

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 3a pkt 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675, z późn. zm.1) ) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 77 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 16 października 2009 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Zarządu do Spraw Cudzoziemców Komendy Głównej Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 12, poz. 75, z późn. zm.2) ) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1:
a) w pkt 1 w lit. d średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. e w brzmieniu:

"e) ustawie z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);",

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) realizacja zadań wynikających z pozyskiwania środków zagranicznych na projekty będące we właściwości merytorycznej Zarządu;";

2) w § 2:
a) pkt 43 otrzymuje brzmienie:

"43) nadzór nad wykonywaniem przez Straż Graniczną czynności związanych z kontrolą legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia przez nich działalności gospodarczej, powierzania im wykonywania pracy, z uwzględnieniem nadzoru nad postępowaniami w sprawach o wykroczenia za czyny określone w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.3) ) oraz ustawie z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;",

b) w pkt 62 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 63 i 64 w brzmieniu:

"63) zarządzanie Systemem PRAZUS przeznaczonym do obsługi danych przekazywanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, o których mowa w art. 50 ust. 11 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.4) );

64) przygotowywanie dla Komendanta Głównego Straży Granicznej, w terminie do dnia 20 kwietnia, zbiorczych wyników kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców, powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom, w zakresie powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym bez ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za rok poprzedni, w sposób, o którym mowa w art. 10d ust. 23a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej.";

3) w § 7 w pkt 9 w lit. g średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. h w brzmieniu:

"h) wydatków ponoszonych w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków zagranicznych nadzorowanych przez Zarząd;".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z wyjątkiem §1 pkt 2 lit.b w zakresie dodanego pkt 63, który wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Komendanta Głównego Straży Granicznej raportu, o którym mowa w § 4 pkt 3 decyzji nr 107 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie powołania zespołu do opracowania i wdrożenia w Straży Granicznej Systemu PRAZUS do obsługi danych pochodzących z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 117, poz. 677, Nr 170, poz. 1015, Nr 171, poz. 1016 i Nr 230, poz. 1371 oraz z 2012 r. poz. 627, 664, 769 i 951.

2) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. KGSG z 2010 r. Nr 2, poz. 10 i Nr 11, poz. 52, z 2011 r. Nr 6, poz. 22 oraz z 2012 r. poz. 19.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 134, poz. 850, Nr 171, poz. 1056, Nr 216, poz. 1367 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 69, poz. 595, Nr 91, poz. 742, Nr 97, poz. 800, Nr 115, poz. 964, Nr 125, poz. 1035, Nr 127, poz. 1052, Nr 161, poz. 1278 i Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 81, poz. 531, Nr 238, poz. 1578, Nr 239, poz. 1593, Nr 254, poz. 1700 i Nr 257, poz. 1725 i 1726, z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 106, poz. 622, Nr 171, poz. 1016, Nr 205, poz. 1206 i 1211 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 589, 637 i 769.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 218, poz. 1690, z 2010 r. Nr 105, poz. 668, Nr 182, poz. 1228, Nr 225, poz. 1474, Nr 254, poz. 1700 i Nr 257, poz. 1725, z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 75 poz. 398, Nr 138 poz. 808, Nr 171, poz. 1016, Nr 197, poz. 1170, Nr 199, poz. 1175, Nr 232, poz. 1378 i Nr 291, poz. 1706 oraz z 2012 r. poz. 611, 637 i 769.