Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Zarządu Operacyjno-Śledczego Komendy Głównej Straży Granicznej. - OpenLEX

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Zarządu Operacyjno-Śledczego Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGSG.2013.82

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 listopada 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 79
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 31 października 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Zarządu Operacyjno-Śledczego Komendy Głównej Straży Granicznej

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 3a pkt 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu nr 65 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 1 października 2012 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Zarządu Operacyjno-Śledczego Komendy Głównej Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG poz. 57 i 69 oraz z 2013 r. poz. 68) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 po pkt 11 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 12 w brzmieniu:

"12) prowadzenia współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność telekomunikacyjną w celu organizowania Straży Granicznej dostępu i uzyskiwania danych telekomunikacyjnych oraz dostępu i przekazów telekomunikacyjnych, z wyłączeniem technicznego zakresu tej współpracy.";

2)
w § 2 po pkt 60 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 61 i 62 w brzmieniu:

"61) organizowanie współpracy Straży Granicznej z podmiotami prowadzącymi działalność telekomunikacyjną w zakresie dostępu i uzyskiwania danych telekomunikacyjnych, z wyłączeniem technicznego zakresu tej współpracy, w szczególności poprzez:

a) organizowanie współpracy w zakresie udostępniania Straży Granicznej danych telekomunikacyjnych za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej,

b) występowanie do podmiotów prowadzących działalność telekomunikacyjną z wnioskami o nadanie lub wycofanie dostępu do danych telekomunikacyjnych za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej funkcjonariuszom Straży Granicznej,

c) prowadzenie ewidencji wydanych funkcjonariuszom Straży Granicznej upoważnień do uzyskiwania danych telekomunikacyjnych,

d) generowanie certyfikatów cyfrowych służących do uwierzytelniania funkcjonariuszy Straży Granicznej jako uprawnionych do uzyskiwania danych telekomunikacyjnych za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej;

62) organizowanie współpracy Straży Granicznej z podmiotami prowadzącymi działalność telekomunikacyjną w zakresie dostępu i uzyskiwania przekazów telekomunikacyjnych, w szczególności w zakresie udostępniania Straży Granicznej przekazów telekomunikacyjnych za pomocą interfejsu, z wyłączeniem technicznego zakresu tej współpracy.".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie 1 listopada 2013 r.