Dziennik resortowy

Dz.Urz.KGSG.2007.2.17

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 lutego 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 21
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 21 lutego 2007 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Zarządu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 3a pkt 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 170, poz. 1218) zarządza się, co następuje:
§  1. W załączniku do zarządzenia nr 20 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Zarządu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 3, poz. 19, Nr 6, poz. 51 i Nr 10, poz. 88) w § 3 po pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

"7) Wydział Bezpieczeństwa w Komunikacji.".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.