Dziennik resortowy

Dz.Urz.WUG.2012.104

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 listopada 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 40
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 30 listopada 2012 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego

Na podstawie art. 39 ust. 6 i 8 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 23 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG poz. 51, 70, 73, 75 i 90) w załączniku do zarządzenia wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 20 w ust. 2 po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:

"7a) analizowanie przyczyn chorób zawodowych związanych z wykonywaniem czynności w ruchu zakładu górniczego;";

2) w § 23 w ust. 2 uchyla się pkt 8.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.