Dziennik resortowy

Dz.Urz.KGSG.2012.74

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 lutego 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 82
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 8 listopada 2012 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Sztabu Komendanta Głównego Straży Granicznej oraz zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Sztabu Komendanta Głównego Straży Granicznej

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 3a pkt 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675, z późn. zm.1) ) zarządza się, co następuje:
§  1. 1 (uchylony).
§  2. W zarządzeniu nr 63 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 1 października 2012 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Sztabu Komendanta Głównego Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG poz. 55) w § 1 w pkt 2 w lit. a tiret czwarte otrzymuje brzmienie:

"- pkt 7 otrzymuje brzmienie: "7) tworzenia standardów funkcjonowania i wyszkolenia komórek organizacyjnych oddziałów Straży Granicznej właściwych w zakresie zabezpieczenia działań;",".

§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2013 r., z wyjątkiem § 2, który wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 117, poz. 677, Nr 170, poz. 1015, Nr 171, poz. 1016 i Nr 230, poz. 1371 oraz z 2012 r. poz. 627, 664, 769 i 951.

2) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. KGSG z 2010 r. Nr 2, poz. 10, z 2011 r. Nr 6, poz. 22 i Nr 17, poz. 55 oraz z 2012 r. poz. 15 i 55.

1 § 1 uchylony przez § 2 zarządzenia nr 5 z dnia 8 lutego 2013 r. zmieniające zarządzenia w sprawie regulaminu organizacyjnego Sztabu Komendanta Głównego Straży Granicznej (Dz.Urz.KGSG.13.6) z dniem 15 lutego 2013 r.