Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Sztabu Komendanta Głównego Straży Granicznej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGSG.2011.17.55

Akt jednorazowy
Wersja od: 28 grudnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 51
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 21 grudnia 2011 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Sztabu Komendanta Głównego Straży Granicznej

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 3a pkt 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. Nr 116, poz. 675, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1.
W załączniku do zarządzenia nr 63 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 24 września 2009 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Sztabu Komendanta Głównego Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 11, poz. 65, z 2010 r. Nr 2, poz. 10 oraz z 2011 r. Nr 6, poz. 22), wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

"4a) wykonywania zadań Centrum Zarządzania Kryzysowego;";

2)
w § 2 po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:

"7a) wykonywanie zadań określonych w art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 5902));";

3)
w § 6 w ust. 2 uchyla się pkt 18.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 117, poz. 677, Nr 170, poz. 1015, Nr 171, poz. 1016 i Nr 230, poz. 1371.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 65, poz. 553, Nr 85, poz. 716 i Nr 131, poz. 1076 oraz z 2010 r. Nr 240, poz. 1600.